logo

شماره پشتیبانی :85524-021

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ تور
(2 تخته)
نرخ تور
(3 تخته)
نرخ تور
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ORIENT MINTUR درجه هتل B.B
1690000 1890000 1650000 YENIKAPI
BERLIN درجه هتل B.B
1700000 1910000 OSMANBEY
TOPKAPI درجه هتل B.B
1770000 1920000 1650000 FINDIKZADE
GRAND EMIN درجه هتل B.B
1780000 2010000 1690000 YENIKAPI
SULTAN درجه هتل B.B
1790000 2110000 1730000 LALELI
GRAND HALIC درجه هتل B.B
1810000 2110000 1690000 TEPEBASI
BUYUK KEBAN درجه هتل B.B
1820000 2010000 1720000 SEHZADEBASI
GRAND HILARIUM درجه هتل B.B
1850000 2150000 1690000 AKSARAY
MARINEM درجه هتل B.B
1910000 2110000 1690000 AKSARAY
ASPEN درجه هتل B.B
1930000 2210000 1690000 AKSARAY
TRYP BY WYNDHAM درجه هتل B.B
1940000 2340000 1770000 TAKSIM
DEDEMAN درجه هتل B.B
1960000 2400000 1770000 GAYRETTEPE
SURMELI درجه هتل B.B
1990000 2480000 1790000 GAYRETTEPE
MERCURE TAKSIM درجه هتل B.B
2020000 2510000 1760000 TAKSIM
GREEN PARK درجه هتل B.B
2030000 2550000 1780000 TAKSIM
AVANTGARDE درجه هتل B.B
2050000 2570000 1790000 TAKSIM
GRAND OZTANIK درجه هتل B.B
2060000 2580000 1800000 TAKSIM
GOLDEN PARK درجه هتل B.B
2080000 2580000 1800000 TAKSIM
METROPOLITAN درجه هتل B.B
2100000 2550000 1780000 TAKSIM
GRAND CEVAHIR درجه هتل B.B
2150000 2700000 1810000 SISLI
POINT درجه هتل B.B
2200000 2880000 1870000 TAKSIM
ELITWORLD درجه هتل B.B
2450000 2150000 1850000 TAKSIM
DIVAN ISTANBUL درجه هتل B.B
2550000 3590000 2220000 TAKSIM
ORIENT MINTUR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
1890000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
YENIKAPI
توضیحات
BERLIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1700000
نرخ اتاق 1 تخته
1910000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
OSMANBEY
توضیحات
TOPKAPI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1770000
نرخ اتاق 1 تخته
1920000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
FINDIKZADE
توضیحات
GRAND EMIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1780000
نرخ اتاق 1 تخته
2010000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
YENIKAPI
توضیحات
SULTAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1790000
نرخ اتاق 1 تخته
2110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1730000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
LALELI
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1810000
نرخ اتاق 1 تخته
2110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TEPEBASI
توضیحات
BUYUK KEBAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1820000
نرخ اتاق 1 تخته
2010000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1720000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
SEHZADEBASI
توضیحات
GRAND HILARIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1850000
نرخ اتاق 1 تخته
2150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
MARINEM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1910000
نرخ اتاق 1 تخته
2110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
ASPEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1930000
نرخ اتاق 1 تخته
2210000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
TRYP BY WYNDHAM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1940000
نرخ اتاق 1 تخته
2340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1770000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
DEDEMAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1960000
نرخ اتاق 1 تخته
2400000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1770000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
GAYRETTEPE
توضیحات
SURMELI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1990000
نرخ اتاق 1 تخته
2480000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
GAYRETTEPE
توضیحات
MERCURE TAKSIM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2020000
نرخ اتاق 1 تخته
2510000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1760000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GREEN PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2030000
نرخ اتاق 1 تخته
2550000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
AVANTGARDE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2050000
نرخ اتاق 1 تخته
2570000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GRAND OZTANIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2060000
نرخ اتاق 1 تخته
2580000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GOLDEN PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2080000
نرخ اتاق 1 تخته
2580000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
METROPOLITAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2100000
نرخ اتاق 1 تخته
2550000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GRAND CEVAHIR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2150000
نرخ اتاق 1 تخته
2700000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1810000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
SISLI
توضیحات
POINT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2200000
نرخ اتاق 1 تخته
2880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1870000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
ELITWORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2450000
نرخ اتاق 1 تخته
2150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
DIVAN ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2550000
نرخ اتاق 1 تخته
3590000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2220000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
 • ثبت
  نظرات ثبت شده
  علی ترابی
  سفر کاری بود از خدمات تور استفاده نکردیم ولی موضوعی که قابل ذکر است تاخیر بسیار زیاد پرواز تابان بود
 • نوع تور شهر و خرید،
  مدت اقامت 5 شب و 6 روز،
  تاریخ اعتبار تا 11 فروردین 95،
  محل اقامت هتل،
  حمل و نقل هواپیما،
  ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی،
  نوع پرواز چارتر،
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت،
  شروع قیمت ها از 1690000تومان،
  کشور مقصد ترکیه،
  شهر مقصد استانبول،
  خط هوایی Qeshm Airlines،
  خدمات بلیط رفت وبرگشت، 5شب اقامت درهتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ،راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری با ناهار
  توضیحات تور نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد .
  پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرار داد الزامی است .
  قیمت ها به تومان می باشد.
  پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال(تا سقف 50.000 یورو) الزامی می باشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد وآژانس پرواز شاهین گشت هیچ مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
  پکیج در تاریخ 17مارچ 100.000تومان و19مارچ 300.000 تومان افزایش ودر تاریخ 15و 31 مارچ 500.000 تومان و26و29 مارچ150.000تومان کاهش نرخ دارد.
  در صورت افزایش نرخ ارز مابه التفاوت دریافت می گردد . ( در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ می شود )

تورهای مرتبط


مقالات مرتبط


  معرفی بهترین هتل های ترکیه

  مطمئناً یکی از دغدغه‌های مسافران و جهانگردان رزرو هتل هایی با قیمت مناسب است. در این مطلب شما را با سه مورد از هتل‌های استانبول آشنا می کنیم. ترکیه یکی از جذابترین کشورهای دنیا برای گردشگری است و مسئولان کشور نیز زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های توریستی را فراهم کرده و امنیت سرمایه آنها را تضمین می کنند. ترکیه در سال گذشته پذیرای 26 میلیون توریست خارجی بوده است.

  عظیم ترین پل جهان در تنگه بسفر استانبول افتتاح شد

  پل یاووز سلطان سلیم، عریض ترین پل جهان که در تنگه بسفر ساخته شد، با حضور تعداد زیادی از دولتمندان ترکیه، از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور و برخی رهبران جهان افتتاح شد.

  خط زمینی ارومیه به وان ترکیه افتتاح شد

  خط ویژه تردد زمینی مسافران و گردشگران بین ارومیه و استان وان ترکیه افتتاح شد.