logo

شماره پشتیبانی :85524-021

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ تور
(2 تخته)
نرخ تور
(3 تخته)
نرخ تور
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ORIENT MINTUR درجه هتل B.B
1770000 2050000 1730000 YENIKAPI
BERLIN درجه هتل B.B
1790000 2050000 OSMANBEY
TOPKAPI درجه هتل B.B
1880000 2070000 1720000 FINDIKZADE
GRAND EMIN درجه هتل B.B
1890000 2210000 1770000 YENIKAPI
SULTAN درجه هتل B.B
1910000 2350000 1850000 LALELI
GRAND HALIC درجه هتل B.B
1940000 2350000 1770000 TEPEBASI
BUYUK KEBAN درجه هتل B.B
1950000 2220000 1800000 SEHZADEBASI
GRAND HILARIUM درجه هتل B.B
1990000 2420000 1780000 AKSARAY
MARINEM درجه هتل B.B
2080000 2350000 1780000 AKSARAY
ASPEN درجه هتل B.B
2090000 2490000 1790000 AKSARAY
TRYP BY WYNDHAM درجه هتل B.B
2100000 2680000 1880000 TAKSIM
DEDEMAN درجه هتل B.B
2140000 2780000 1880000 GAYRETTEPE
SURMELI درجه هتل B.B
2190000 2880000 1920000 BESIKTAS
MERCURE TAKSIM درجه هتل B.B
2220000 2920000 1880000 TAKSIM
GREEN PARK درجه هتل B.B
2250000 2980000 1900000 TAKSIM
AVANTGARDE درجه هتل B.B
2260000 2990000 1900000 TAKSIM
GRAND OZTANIK درجه هتل B.B
2270000 3020000 1920000 TAKSIM
GOLDEN PARK درجه هتل B.B
2290000 3020000 1930000 TAKSIM
METROPOLITAN درجه هتل B.B
2350000 3050000 1950000 TAKSIM
GRAND CEVAHIR درجه هتل B.B
2410000 3180000 1950000 SISLI
POINT درجه هتل B.B
2480000 3440000 2020000 TAKSIM
ELITWORLD درجه هتل B.B
2800000 3820000 1990000 TAKSIM
DIVAN ISTANBUL درجه هتل B.B
2980000 4430000 2510000 TAKSIM
ORIENT MINTUR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1770000
نرخ اتاق 1 تخته
2050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1730000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
YENIKAPI
توضیحات
BERLIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1790000
نرخ اتاق 1 تخته
2050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
OSMANBEY
توضیحات
TOPKAPI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1880000
نرخ اتاق 1 تخته
2070000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1720000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
FINDIKZADE
توضیحات
GRAND EMIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2210000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1770000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
YENIKAPI
توضیحات
SULTAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1910000
نرخ اتاق 1 تخته
2350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
LALELI
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1940000
نرخ اتاق 1 تخته
2350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1770000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TEPEBASI
توضیحات
BUYUK KEBAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1950000
نرخ اتاق 1 تخته
2220000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
SEHZADEBASI
توضیحات
GRAND HILARIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1990000
نرخ اتاق 1 تخته
2420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
MARINEM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2080000
نرخ اتاق 1 تخته
2350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
ASPEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2090000
نرخ اتاق 1 تخته
2490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
TRYP BY WYNDHAM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2100000
نرخ اتاق 1 تخته
2680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1880000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
DEDEMAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2140000
نرخ اتاق 1 تخته
2780000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1880000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
GAYRETTEPE
توضیحات
SURMELI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
2880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1920000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
BESIKTAS
توضیحات
MERCURE TAKSIM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2220000
نرخ اتاق 1 تخته
2920000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1880000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GREEN PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2250000
نرخ اتاق 1 تخته
2980000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
AVANTGARDE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2260000
نرخ اتاق 1 تخته
2990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GRAND OZTANIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2270000
نرخ اتاق 1 تخته
3020000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1920000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GOLDEN PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
3020000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1930000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
METROPOLITAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2350000
نرخ اتاق 1 تخته
3050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GRAND CEVAHIR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2410000
نرخ اتاق 1 تخته
3180000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
SISLI
توضیحات
POINT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2480000
نرخ اتاق 1 تخته
3440000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
ELITWORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2800000
نرخ اتاق 1 تخته
3820000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
DIVAN ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2980000
نرخ اتاق 1 تخته
4430000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2510000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
 • ثبت
  نظرات ثبت شده

  در حال حاضر نظری ثبت نشده است

 • نوع تور شهر و خرید،
  مدت اقامت 7 شب و 8 روز ،
  تاریخ اعتبار تا 11 فروردین ماه 96،
  محل اقامت هتل،
  حمل و نقل هواپیما،
  ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی،
  نوع پرواز چارتر،
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت،
  شروع قیمت ها از 1770000تومان،
  کشور مقصد ترکیه،
  شهر مقصد استانبول،
  خط هوایی Qeshm Airlines،
  خدمات بلیط رفت وبرگشت ، 7 شب اقامت درهتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری با ناهار
  توضیحات تور نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد .
  پکیج در تاریخ 18 مارچ 200.000تومان افزایش نرخ دارد.
  • پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرار داد الزامی است .
  قیمت ها به تومان می باشد.
  پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  در صورت افزایش نرخ ارز مابه التفاوت دریافت می گردد . ( در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ می شود )
  مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد وآژانس پرواز شاهین گشت هیچ مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
  بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال(تا سقف 50.000 یورو) الزامی می باشد.

تورهای مرتبط


مقالات مرتبط


  معرفی بهترین هتل های ترکیه

  مطمئناً یکی از دغدغه‌های مسافران و جهانگردان رزرو هتل هایی با قیمت مناسب است. در این مطلب شما را با سه مورد از هتل‌های استانبول آشنا می کنیم. ترکیه یکی از جذابترین کشورهای دنیا برای گردشگری است و مسئولان کشور نیز زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های توریستی را فراهم کرده و امنیت سرمایه آنها را تضمین می کنند. ترکیه در سال گذشته پذیرای 26 میلیون توریست خارجی بوده است.