logo

شماره پشتیبانی :85524-021

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ تور
(2 تخته)
نرخ تور
(3 تخته)
نرخ تور
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ORIENT MINTUR درجه هتل B.B
1630000 1870000 1580000 YENIKAPI
BERLIN درجه هتل B.B
1640000 1880000 OSMANBEY
TOPKAPI درجه هتل B.B
1730000 1890000 1580000 FINDIKZADE
GRAND EMIN درجه هتل B.B
1740000 2010000 1630000 YENIKAPI
SULTAN درجه هتل B.B
1750000 2130000 1680000 LALELI
GRAND HALIC درجه هتل B.B
1770000 2140000 1630000 TEPEBASI
BUYUK KEBAN درجه هتل B.B
1790000 2010000 1650000 SEHZADEBASI
GRAND HILARIUM درجه هتل B.B
1820000 2180000 1640000 AKSARAY
MARINEM درجه هتل B.B
1890000 2130000 1630000 AKSARAY
ASPEN درجه هتل B.B
1910000 2250000 1630000 AKSARAY
TRYP BY WYNDHAM درجه هتل B.B
1920000 2410000 1730000 TAKSIM
DEDEMAN درجه هتل B.B
1940000 2480000 1730000 GAYRETTEPE
SURMELI درجه هتل B.B
1990000 2580000 1750000 BESIKTAS
MERCURE TAKSIM درجه هتل B.B
2020000 2610000 1720000 TAKSIM
GREEN PARK درجه هتل B.B
2040000 2660000 1750000 TAKSIM
AVANTGARDE درجه هتل B.B
2050000 2680000 1750000 TAKSIM
GRAND OZTANIK درجه هتل B.B
2060000 2680000 1790000 TAKSIM
GOLDEN PARK درجه هتل B.B
2080000 2700000 1790000 TAKSIM
METROPOLITAN درجه هتل B.B
2100000 2710000 1780000 TAKSIM
GRAND CEVAHIR درجه هتل B.B
2180000 2840000 1770000 SISLI
POINT درجه هتل B.B
2240000 3060000 1850000 TAKSIM
ELITWORLD درجه هتل B.B
2510000 3390000 1850000 TAKSIM
DIVAN ISTANBUL درجه هتل B.B
2690000 3910000 2270000 TAKSIM
ORIENT MINTUR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1630000
نرخ اتاق 1 تخته
1870000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1580000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
YENIKAPI
توضیحات
BERLIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1640000
نرخ اتاق 1 تخته
1880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
OSMANBEY
توضیحات
TOPKAPI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1730000
نرخ اتاق 1 تخته
1890000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1580000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
FINDIKZADE
توضیحات
GRAND EMIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1740000
نرخ اتاق 1 تخته
2010000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1630000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
YENIKAPI
توضیحات
SULTAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1750000
نرخ اتاق 1 تخته
2130000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1680000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
LALELI
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1770000
نرخ اتاق 1 تخته
2140000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1630000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TEPEBASI
توضیحات
BUYUK KEBAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1790000
نرخ اتاق 1 تخته
2010000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
SEHZADEBASI
توضیحات
GRAND HILARIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1820000
نرخ اتاق 1 تخته
2180000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1640000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
MARINEM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2130000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1630000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
ASPEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1910000
نرخ اتاق 1 تخته
2250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1630000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
TRYP BY WYNDHAM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1920000
نرخ اتاق 1 تخته
2410000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1730000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
DEDEMAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1940000
نرخ اتاق 1 تخته
2480000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1730000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
GAYRETTEPE
توضیحات
SURMELI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1990000
نرخ اتاق 1 تخته
2580000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
BESIKTAS
توضیحات
MERCURE TAKSIM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2020000
نرخ اتاق 1 تخته
2610000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1720000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GREEN PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2040000
نرخ اتاق 1 تخته
2660000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
AVANTGARDE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2050000
نرخ اتاق 1 تخته
2680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GRAND OZTANIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2060000
نرخ اتاق 1 تخته
2680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GOLDEN PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2080000
نرخ اتاق 1 تخته
2700000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
METROPOLITAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2100000
نرخ اتاق 1 تخته
2710000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
GRAND CEVAHIR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2180000
نرخ اتاق 1 تخته
2840000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1770000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
SISLI
توضیحات
POINT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2240000
نرخ اتاق 1 تخته
3060000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
ELITWORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2510000
نرخ اتاق 1 تخته
3390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
DIVAN ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3910000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2270000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
 • ثبت
  نظرات ثبت شده
  زهرا
  تور قبلی رو ازتون خریدم کارشناس فروش عالی بود ولی لیدر خوب نبود و ترانسفر برگشت با لیدر انجام نشد
 • نوع تور شهر و خرید،
  مدت اقامت 6 شب و 7 روز،
  تاریخ اعتبار تا 11 فروردین ماه 96،
  محل اقامت هتل،
  حمل و نقل هواپیما،
  ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی،
  نوع پرواز چارتر،
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت،
  شروع قیمت ها از 1630000تومان،
  کشور مقصد ترکیه،
  شهر مقصد استانبول،
  خط هوایی Qeshm Airlines،
  خدمات بلیط رفت و برگشت، 6شب اقامت درهتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری با ناهار
  توضیحات تور نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد .
  پکیج در تاریخ 20 مارچ 200.000تومان افزایش نرخ دارد.
  قیمت ها به تومان می باشد.
  پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرار داد الزامی است .
  در صورت افزایش نرخ ارز مابه التفاوت دریافت می گردد . ( در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ می شود )
  مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد وآژانس پرواز شاهین گشت هیچ مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
  بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال(تا سقف 50.000 یورو) الزامی می باشد.
  نرخ اتاق کودک بدون تخت 1390000 هزار تومان می باشد.

تورهای مرتبط


مقالات مرتبط