logo

شماره پشتیبانی :85524-021

تور گرجستان ( 3شب تفلیس)+(4شب باتومی)

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ تور
(2 تخته)
نرخ تور
(1 تخته)
نرخ تور
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
TBILISI BAKHTRIONI درجه هتل B.B
HULUS درجه هتل B.B

1680000 تومان

1995000 تومان

1620000 تومان

MARSEL درجه هتل B.B
PRIME درجه هتل B.B

1725000 تومان

2055000 تومان

1620000 تومان

NINE درجه هتل B.B
ROYAL PALACE درجه هتل B.B

1820000 تومان

2260000 تومان

1595000 تومان

RIO درجه هتل B.B
HULUS درجه هتل B.B

1800000 تومان

2220000 تومان

1595000 تومان

EPIC درجه هتل B.B
PRIME درجه هتل B.B

1855000 تومان

2195000 تومان

1595000 تومان

ROGALUX درجه هتل B.B
ROYAL PALACE درجه هتل B.B

1940000 تومان

2475000 تومان

1595000 تومان

ENGLISH HOME درجه هتل B.B
LEGACY درجه هتل B.B

2075000 تومان

2615000 تومان

1585000 تومان

CRUISE درجه هتل B.B
SPUTNIK درجه هتل B.B

2075000 تومان

2775000 تومان

1735000 تومان

BETLEM درجه هتل B.B
ALIK درجه هتل B.B

2175000 تومان

2835000 تومان

1675000 تومان

PRIMAVERA درجه هتل B.B
PRESIDENT PLAZA درجه هتل B.B

2515000 تومان

3555000 تومان

1795000 تومان

METEKHI LINE درجه هتل B.B
LEOGRAND درجه هتل B.B

2345000 تومان

3215000 تومان

1815000 تومان

TBILISI INN درجه هتل B.B
COLOSSEUM STD درجه هتل B.B

2615000 تومان

3555000 تومان

2115000 تومان

ASTORIA TBILISI درجه هتل B.B
COLOSSEUM SUPERIOR درجه هتل B.B

2740000 تومان

3795000 تومان

2235000 تومان

COSTE درجه هتل B.B
WYNDHAM درجه هتل B.B

2825000 تومان

3835000 تومان

2195000 تومان

PREFRENCE درجه هتل B.B
HILTON درجه هتل B.B

2800000 تومان

3915000 تومان

2715000 تومان

BILTMORE درجه هتل B.B
SHERATON درجه هتل B.B

3815000 تومان

6105000 تومان

2595000 تومان

TBILISI BAKHTRIONI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HULUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

1680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
MARSEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

PRIME
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

1725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2055000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
NINE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

ROYAL PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

1820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
RIO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HULUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
EPIC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

PRIME
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

1855000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
ROGALUX
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

ROYAL PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2475000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
ENGLISH HOME
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

LEGACY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2615000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1585000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
CRUISE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

SPUTNIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2775000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1735000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
BETLEM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

ALIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2835000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
PRIMAVERA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

PRESIDENT PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2515000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3555000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
METEKHI LINE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

LEOGRAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3215000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1815000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
TBILISI INN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

COLOSSEUM STD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2615000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3555000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2115000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
ASTORIA TBILISI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

COLOSSEUM SUPERIOR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2235000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
COSTE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

WYNDHAM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3835000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
PREFRENCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HILTON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3915000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2715000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
BILTMORE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6105000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
 • ثبت
  نظرات ثبت شده

  در حال حاضر نظری ثبت نشده است

 • نوع تور شهر و خرید،
  مدت اقامت 7شب و 8 روز،
  تاریخ اعتبار 30 مهر ماه 96،
  محل اقامت هتل،
  حمل و نقل هواپیما،
  ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی،
  نوع پرواز چارتر،
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت،
  شروع قیمت ها از 1680000تومان،
  کشور مقصد گرجستان،
  شهر مقصد تفلیس،
  خط هوایی Taban Air،
  خدمات بلیط رفت و برگشت تابان ،7 شب اقامت درهتل با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی و بین شهری ، راهنمای فارسی زبان ،

  بیمه مسافرتی ، یک سیم کارت به ازاء هر اتاق


  توضیحات تور پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  قیمت ها به تومان و نت میباشد.
  تخت نفر سوم از نوع سفری می باشد.
  در صورت درخواست گشت شهری با ناهار در هر شهر مبلغ 80.000 تومان بابت هر نفر به مبلغ تور اضافه میگردد.
  پکیج روی پایین ترین قیمت پرواز محاسبه شده در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت به قیمت پکیج اضافه می شود.
  پکیج شامل ایام خاص و تعطیلات نمیباشد.
  در صورت افزایش نرخ ارز مابه التفاوت دریافت می گردد . ( در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود )
  مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد .
  پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرار داد الزامی است .
  نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد .
  هتلهای رنگی دارای نرخ ویژه و انحصاری میباشند.
  نرخ کودک بدون تخت 1.315.000 تومان می باشد .

مقالات مرتبط


  دانستنی های کشور گرجستان

  گرجی ها بر این باورند که هنگامی که خداوند در حال آفرینش زمین بود و در حال تقسیم زمین ها بین کشورها بوده است ؛ بهترین؛ مرغوب ترین و زیبا ترین زمین را(توصیف بهشت) برای خود نگه میدارد و سایر زمین ها را به کشورها میدهد در همین حین گرجی ها که ابداع کننده ی شراب در دنیا میباشند مشغول به عیش و نوش و لذت از شراب در مهمانی بوده اند ؛(شراب برای گرجیان مقدس است) خداوند آن زمینی که برای خود نگه داشته بود را به گرجیان داد...و گرجی ها در سرزمین بهشتی ساکن شدند.صبح زود بیدار شوید صبح ها هنگام طلوع افتاب بیدار شوید . تا از بهترین جاذبه های شهر بهره مند شوید و از ترافیک در امان بمانید. در ضمن سپیده دم زمان جادویی برای گرفتن عکس هم هست زیرا میتوانید از نور نرم و شفاف صبحگاهی استفاده کنید. همینطور در این وقت روز معاشرت کردن با مردم محلی هم راحت تر است. تازه معمولا صبح ها از شر دزدها و کلاه بردارهای توریست ها هم در امان هستید. یادتان باشد افراد خوب و درست صبح زود برمی خیزند درست وقتی که شیادها در خوابند.حتما میدونین که تور تفلیس به خاطر جاذبه ها و مرکز خرید تفلیس ، بیش از سایر تورهای گرجستان طرفدار داره . خيلي ها در سفر به گرجستان بخصوص تفلیس كه يكي از قطب هاي تجاري محسوب ميشود به دنبال مراكز خريد خوب گرجستان هستند كه هم قيمت مناسب داشته باشد و هم بصورت تك فروش بتوان خرید کرد . محاله ایرانی ها به گرجستان سفر کنند و سری به بازارهای اون نزنند .بازارهای این کشور علاوه بر برندهای مطرح دنیا ، پر از پوشاک و لوازمی هستن که قیمت های متنوع داره .شما میتونید با کمترین قیمت بهترین سوغاتی را بخرین.

  باغ گیاه شناسی ملی گرجستان

  گرجستان از کشورهایی است که در سال های اخیر در لیست پر بازدیدترین کشورها از نظر توریستان و گردشگران ایرانی جای گرفته است، به همین منظور شاهین گشت قصد دارد در این مقاله به یکی از جالب ترین مناطق گردشگری گرجستان سرزده و با شما را با باغ گیاه شناسی گرجستان بیشتر آشنا سازد.

  معرفی هتل های ۵ ستاره لوکس باتومی گرجستان

  اگرچه باتومی شهر کوچکی ست، اما قطعا یکی از مدرن ترین و به روز ترین شهرهای گرجستان است که درست در کرانه دریای سیاه قرار دارد و ساختمان ها و اقامتگاه های مجلل بسیاری را در آن خواهید دید. از آن جا که چندی ست هموطنان ایرانی به سفر به گرجستان و شهرهای این کشور تمایل پیدا کرده اند، شاهین گشت بر آن شد تا به معرفی شهر کوچک و قشنگ باتومی بپردازد. یکی از اولین مسائلی که پیش از سفر به هر شهری به ذهن می رسد، مسئله اقامت و اقامتگاه است.

  رشد 513 درصدی گردشگران ایرانی در گرجستان

  گردشگران ایرانی جایگاه ششم را در میان بیشترین گردشگران خارجی گرجستان دارند.

  از سوی کشور گرجستان| حمل 12 قلم داروی ممنوعه شامل حبس و جریمه های سنگین

  تعداد 12قلم داروی ممنوعه مشمول جریمه های سنگین شامل حبس طولانی مدت از سوی کشور گرجستان از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.