logo

شماره پشتیبانی :85524-021

تور مارماریس ویژه 8 ، 10 و 11 شهریور

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ تور
(2 تخته)
نرخ تور
(1 تخته)
نرخ تور
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
GREEAN NATURE RESORT درجه هتل ALL

2695000 تومان

3695000 تومان

CLUB
GREEAN NATURE RESORT درجه هتل ALL

2795000 تومان

3795000 تومان

1795000 تومان

STD
LUNA BEACH درجه هتل ALL

2795000 تومان

3795000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW
LUNA BEACH درجه هتل ALL

2895000 تومان

3895000 تومان

1695000 تومان

SEA VIEW
BLU BAY PLATINUM درجه هتل ALL

2895000 تومان

3895000 تومان

1695000 تومان

STD
MARES LABRANDA درجه هتل ALL

2895000 تومان

3895000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW
MARES LABRANDA درجه هتل ALL

3195000 تومان

3995000 تومان

1795000 تومان

SEA VIEW
IP IDEAL PRIM BEACH درجه هتل U.ALL

3095000 تومان

4095000 تومان

1695000 تومان

LAND VIEW
IP IDEAL PRIM BEACH درجه هتل U.ALL

3195000 تومان

4195000 تومان

1795000 تومان

SEA VIEW
CASA DE MARIS درجه هتل ALL

3095000 تومان

4095000 تومان

1695000 تومان

LAND VIEW
CASA DE MARIS درجه هتل ALL

3195000 تومان

4195000 تومان

1795000 تومان

SEA VIEW
GREEN NAUTURE DIAMOND درجه هتل ALL

2995000 تومان

3995000 تومان

1695000 تومان

LAND VIEW
GREEN NAUTURE DIAMOND درجه هتل ALL

3195000 تومان

3995000 تومان

1795000 تومان

SEA VIEW
ELEGANCE درجه هتل ALL

3795000 تومان

1895000 تومان

STD
SENTIDO ORKA LOTUS درجه هتل U.ALL

3795000 تومان

1895000 تومان

LAND VIEW
MARTI RESORT درجه هتل U.ALL

3995000 تومان

1895000 تومان

LAND VIEW
MARTI RESORT درجه هتل U.ALL

4195000 تومان

1995000 تومان

SEA VIEW
GRAND AZUR درجه هتل F.B

4395000 تومان

1895000 تومان

LAND VIEW
GRAND AZUR درجه هتل F.B

4595000 تومان

1995000 تومان

SEA VIEW
GREEAN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB
GREEAN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
STD
LUNA BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
LUNA BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
BLU BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
STD
MARES LABRANDA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
MARES LABRANDA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
IP IDEAL PRIM BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
IP IDEAL PRIM BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
GREEN NAUTURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
GREEN NAUTURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
STD
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
MARTI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
MARTI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
GRAND AZUR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
GRAND AZUR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
 • ثبت
  نظرات ثبت شده

  در حال حاضر نظری ثبت نشده است

 • مدت اقامت 6 شب و 7 روز،
  تاریخ اعتبار 8 ، 10 و 11 شهریور،
  محل اقامت هتل،
  حمل و نقل هواپیما،
  ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی،
  نوع پرواز چارتر،
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت،
  شروع قیمت ها از 2695000تومان،
  کشور مقصد ترکیه،
  شهر مقصد مارماریس،
  خط هوایی Ata air،
  خدمات: بلیط رفت و برگشت ، 6شب اقامت درهتل با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، راهنمای فارسی, بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری
  توضیحات تور پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  نرخ کودک زیر 2 سال 200،000 تومان میباشد .
  نرخ کودک بدون تخت 1095000 تومان می باشد.
  قیمت ها به تومان میباشد.
  تخت نفر سوم از نوع سفری می باشد. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد .
  در صورت افزایش نرخ ارز مابه التفاوت دریافت می گردد . ( در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود )
  مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد .
  پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرار داد الزامی است .
 • نام کشور ترکیه
  پایتخت استانبول
  نام اختصاری TUR
  زبان رسمی ترکی (استانبولی)
  دین رسمی اسلام
  واحد پولی لیره
  بزرگترین شهر استانبول
  آب و هوا آب و هوای کشور ترکیه دارای تنوعی عجیب از آب و هوای مدیترانه ای تا آب و هوای قاره ای است.
  جهت رانندگی راست
  اختلاف ساعت - یک ساعت و سی
  نوع تقویم میلادی
  دامنه اینترنتی tr
  پیش شماره 0090
  شماره های ضروری پلیس: 155 - اورژانس: 112 - آتش نشانی: 110
  تلفن و آدرس سفارت ایران تلفن :00902125138230

  آدرس : ANKARA CAD.na:1.34410 CAGALOGLOU ISTANBUL TURKEY

  مدت زمان پرواز 3 ساعت

تورهای مرتبط


مقالات مرتبط


  معرفی بهترین هتل های ترکیه

  مطمئناً یکی از دغدغه‌های مسافران و جهانگردان رزرو هتل هایی با قیمت مناسب است. در این مطلب شما را با سه مورد از هتل‌های استانبول آشنا می کنیم. ترکیه یکی از جذابترین کشورهای دنیا برای گردشگری است و مسئولان کشور نیز زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های توریستی را فراهم کرده و امنیت سرمایه آنها را تضمین می کنند. ترکیه در سال گذشته پذیرای 26 میلیون توریست خارجی بوده است.

  بزرگ ترین فرودگاه جهان در استانبول ساخته می شود

  سومین فرودگاه شهر استانبول ، تبدیل به بزرگ ترین فرودگاه جهان می شود

  معرفی 5 خیابان در استانبول برای خرید آسان ایرانی ها

  در این خبر با 5 خیابان لوکس برای خرید آسان ایرانیها در استانبول آشنا می شوید.

  هتل چیراگان پالاس | استانبول

  این هتل در تنگه ای قرار دارد که دریای سیاه و دریای مارماری و همچنین بخش شرقی و غربی ترکیه را از هم جدا میکند و به همین دلیل، دارای نمای چشم نواز و گسترده ای از شهر دلربا و عرفانی استانبول است.

  هتل ساحلی بلک ریزورت | آنتالیا

  انتخاب اقامتگاه مناسب و استثنائی برای داشتن یک سفر به یادماندنی یکی از المان های اصلی سفر در نظر گرفته می شود. می توان با کمی جستجو در سایت های نظیر بوکینگ هتل های مورد تایید مسافران را پیدا کرد و نهایت لذت را در طول اقامت در سفر برد.با ما همراه باشید.