logo

شماره پشتیبانی :85524-021

نمایشگاه پاییزه گوانجو ( فاز 2 )

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ تور
(2 تخته)
نرخ تور
(3 تخته)
نرخ تور
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

5500000 تومان

-

6700000 تومان

27 مهر – 5 آبان
CENTURY PLAZA درجه هتل B.B
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

5750000 تومان

-

6900000 تومان

27 مهر – 5 آبان
CAVAN درجه هتل B.B

5500000 تومان

-

6700000 تومان

27 مهر – 5 آبان
CAVAN درجه هتل B.B

5650000 تومان

-

6800000 تومان

28 مهر – 6 آبان
DONG FANG درجه هتل B.B

5900000 تومان

-

7300000 تومان

28 مهر – 6 آبان
VAPERS(APT) درجه هتل B.B

6150000 تومان

-

7800000 تومان

28 مهر – 6 آبان
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

5650000 تومان

-

6800000 تومان

29 مهر – 7 آبان
CAVAN درجه هتل B.B

5650000 تومان

-

7100000 تومان

29 مهر – 7 آبان
VAPERS(APT) درجه هتل B.B

6150000 تومان

-

7800000 تومان

29 مهر – 7 آبان
CAVAN درجه هتل B.B

5700000 تومان

-

6850000 تومان

2 آبان - 12 آبان
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

5800000 تومان

-

6950000 تومان

2 آبان - 12 آبان
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B
CENTURY PLAZA درجه هتل B.B
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

6200000 تومان

-

7600000 تومان

2 آبان - 12 آبان
CAVAN درجه هتل B.B
CROWNE PLAZ درجه هتل B.B
CAVAN درجه هتل B.B

6500000 تومان

-

7950000 تومان

2 آبان - 12 آبان
CAVAN درجه هتل B.B

5500000 تومان

-

6600000 تومان

4 آبان - 14 آبان
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

5800000 تومان

-

7200000 تومان

4 آبان - 14 آبان
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B
YIJIA INTERNATIONAL درجه هتل B.B
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

6200000 تومان

-

7100000 تومان

4 آبان - 14 آبان
VAPERS(APT) درجه هتل B.B

6300000 تومان

-

8200000 تومان

4 آبان - 14 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
27 مهر – 5 آبان
CENTURY PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
27 مهر – 5 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
27 مهر – 5 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
28 مهر – 6 آبان
DONG FANG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
28 مهر – 6 آبان
VAPERS(APT)
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
28 مهر – 6 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
29 مهر – 7 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
29 مهر – 7 آبان
VAPERS(APT)
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
29 مهر – 7 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
2 آبان - 12 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
2 آبان - 12 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CENTURY PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
2 آبان - 12 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CROWNE PLAZ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
2 آبان - 12 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
4 آبان - 14 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
4 آبان - 14 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

YIJIA INTERNATIONAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
4 آبان - 14 آبان
VAPERS(APT)
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
4 آبان - 14 آبان
 • ثبت
  نظرات ثبت شده

  در حال حاضر نظری ثبت نشده است

 • نوع تور شهر و خرید، نمایشگاهی،
  مدت اقامت 7 شب و 8 روز ،
  تاریخ اعتبار 30 مهرماه 95،
  محل اقامت هتل،
  حمل و نقل هواپیما،
  ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی،
  نوع پرواز چارتر،
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت،
  شروع قیمت ها از 5500000تومان،
  کشور مقصد چین،
  شهر مقصد گوانگجو،
  خط هوایی Mahan Air،
  خدمات پرواز مستقیم ماهان ایر به گوانگجو ویزای انفرادی چین اقامت در هتل 4 و 5 ستاره با صبحانه ترانسفر فرودگاهی وبین شهری و نمایشگاه راهنمای فارسی

  زبان نقشه مترو استقبال در فرودگاه با تابلوی گرین گروپ (گشت با ناهار در شنزن) رستوران باربیگو برزیلی


  توضیحات تور پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرار داد الزامی است .
  مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد .
  پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  کلاس پروازی پرمیوم PREMIUM و کلاس پروازیبیزنس BUSINESS در لینک دانلود پکیج درج شده موجود است.
  در صورت ویزای 10 روز قبل از مبلغ 30 دلار به پکیج اضافه میگردد.
  مدارک لازم: اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان خروج 2 قطعه عکس رنگی 6*4

تورهای مرتبط


مقالات مرتبط


  ایران در رده بندی قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار گرفت

  در رده بندی قدرتمند ترین پاسپورت های جهان در سال 2016 ایران رتبه 93 را در اختیار دارد.

  مرتفع ترین پل شیشه ای جهان در هونان چین

  مهندسین چینی به تازگی ایده ای جدید را پیاده کرده اند که در جای خود بسیار جالب است. اگر از ارتفاع نمی ترسید قطعا پل شیشه ای چین یکی از جاذبه های جالب و دیدنی برای شما خواهد بود. این سازه، قله‌های هر یک از طرفین دره را به یکدیگر متصل می‌کند. همچنین نوعی طناب فنردار برای علاقه‌مندان به پرش بانجی در وسط این سازه قرار می‌گیرد که مرتفع‌ترین طناب فنردار برای این ورزش، بر روی کره زمین است.

  ممنوعیت پنج کشور از پذیرش در هتل های جنوب چین

  پلیس چین به هتل‌های شهر «گوانگ ژو» مرکز استان «گوانگ دونگ» دستور داده است تا از پذیرش مسافران کشورهای ترکیه، افغانستان، سوریه، عراق و پاکستان خودداری کنند.

  اقدام عجیب زوج گردشگر چینی در ایران + عکس

  زوج گردشگر هنگ کنگی سعی دارند با نواختن موسیقی در بین مردم ، هزینه سفر خود را تامین کنند. این زوج در حال حاضر در ایران به سر می‌برند.

list.inventoryjson
RowNumberIdParentIdFieldValueTypePath

221null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6700000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : "27 مهر – 5 آبان" }], "order" : 5.0 }Object.root[0]
332hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[0].hotelinfo
443null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[0].hotelinfo[0]
554hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[0].hotelinfo[0].hotels
665null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[0].hotelinfo[0].hotels[0]
776hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[0].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
887hotelidScalar.String.root[0].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
997hotelnameIMPERIAL TRADERSScalar.String.root[0].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
10107star4Scalar.Numeric.root[0].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
11117service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[0].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
121211vid1655Scalar.String.root[0].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
131311serviceB.BScalar.String.root[0].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
14142doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[0].doublecost
151514null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[0].doublecost[0]
161615doublecost{ "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[0].doublecost[0].doublecost
171716doublecostf5500000Scalar.Numeric.root[0].doublecost[0].doublecost.doublecostf
181816doubleunitتومانScalar.String.root[0].doublecost[0].doublecost.doubleunit
19192singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6700000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[0].singlecost
202019null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6700000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[0].singlecost[0]
212120singlecost{ "singlecostf" : 6700000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[0].singlecost[0].singlecost
222221singlecostf6700000Scalar.Numeric.root[0].singlecost[0].singlecost.singlecostf
232321singleunitتومانScalar.String.root[0].singlecost[0].singlecost.singleunit
24242triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[0].triplecost
252524null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[0].triplecost[0]
262625triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[0].triplecost[0].triplecost
272726triplecostfScalar.String.root[0].triplecost[0].triplecost.triplecostf
282826tripleunitScalar.String.root[0].triplecost[0].triplecost.tripleunit
29292childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[0].childwithbed
303029null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[0].childwithbed[0]
313130childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[0].childwithbed[0].childwithbed
323231childwithbedfScalar.String.root[0].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
333331childwithbedunitScalar.String.root[0].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
34342childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[0].childwithoutbed
353534null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[0].childwithoutbed[0]
363635childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[0].childwithoutbed[0].childwithoutbed
373736childwithoutbedfScalar.String.root[0].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
383836childwithoutbedunitScalar.String.root[0].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
39392location[{ "locationf" : "" }]Array.root[0].location
404039null{ "locationf" : "" }Object.root[0].location[0]
414140locationfScalar.String.root[0].location[0].locationf
42422description[{ "descriptionf" : "27 مهر – 5 آبان" }]Array.root[0].description
434342null{ "descriptionf" : "27 مهر – 5 آبان" }Object.root[0].description[0]
444443descriptionf27 مهر – 5 آبانScalar.String.root[0].description[0].descriptionf
45452order5Scalar.Numeric.root[0].order
46461null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5750000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6900000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : "27 مهر – 5 آبان" }], "order" : 10.0 }Object.root[1]
474746hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[1].hotelinfo
484847null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[1].hotelinfo[0]
494948hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[1].hotelinfo[0].hotels
505049null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[1].hotelinfo[0].hotels[0]
515150hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[1].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
525251hotelidScalar.String.root[1].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
535351hotelnameCENTURY PLAZAScalar.String.root[1].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
545451star4Scalar.Numeric.root[1].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
555551service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[1].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
565655vid1655Scalar.String.root[1].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
575755serviceB.BScalar.String.root[1].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
585849null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[1].hotelinfo[0].hotels[1]
595958hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[1].hotelinfo[0].hotels[1].hotel
606059hotelidScalar.String.root[1].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.hotelid
616159hotelnameIMPERIAL TRADERSScalar.String.root[1].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.hotelname
626259star4Scalar.Numeric.root[1].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.star
636359service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[1].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service
646463vid1655Scalar.String.root[1].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service.vid
656563serviceB.BScalar.String.root[1].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service.service
666646doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5750000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[1].doublecost
676766null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5750000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[1].doublecost[0]
686867doublecost{ "doublecostf" : 5750000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[1].doublecost[0].doublecost
696968doublecostf5750000Scalar.Numeric.root[1].doublecost[0].doublecost.doublecostf
707068doubleunitتومانScalar.String.root[1].doublecost[0].doublecost.doubleunit
717146singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6900000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[1].singlecost
727271null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6900000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[1].singlecost[0]
737372singlecost{ "singlecostf" : 6900000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[1].singlecost[0].singlecost
747473singlecostf6900000Scalar.Numeric.root[1].singlecost[0].singlecost.singlecostf
757573singleunitتومانScalar.String.root[1].singlecost[0].singlecost.singleunit
767646triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[1].triplecost
777776null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[1].triplecost[0]
787877triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[1].triplecost[0].triplecost
797978triplecostfScalar.String.root[1].triplecost[0].triplecost.triplecostf
808078tripleunitScalar.String.root[1].triplecost[0].triplecost.tripleunit
818146childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[1].childwithbed
828281null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[1].childwithbed[0]
838382childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[1].childwithbed[0].childwithbed
848483childwithbedfScalar.String.root[1].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
858583childwithbedunitScalar.String.root[1].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
868646childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[1].childwithoutbed
878786null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[1].childwithoutbed[0]
888887childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[1].childwithoutbed[0].childwithoutbed
898988childwithoutbedfScalar.String.root[1].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
909088childwithoutbedunitScalar.String.root[1].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
919146location[{ "locationf" : "" }]Array.root[1].location
929291null{ "locationf" : "" }Object.root[1].location[0]
939392locationfScalar.String.root[1].location[0].locationf
949446description[{ "descriptionf" : "27 مهر – 5 آبان" }]Array.root[1].description
959594null{ "descriptionf" : "27 مهر – 5 آبان" }Object.root[1].description[0]
969695descriptionf27 مهر – 5 آبانScalar.String.root[1].description[0].descriptionf
979746order10Scalar.Numeric.root[1].order
98981null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6700000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : " 27 مهر – 5 آبان" }], "order" : 15.0 }Object.root[2]
999998hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[2].hotelinfo
10010099null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[2].hotelinfo[0]
101101100hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[2].hotelinfo[0].hotels
102102101null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[2].hotelinfo[0].hotels[0]
103103102hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[2].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
104104103hotelidScalar.String.root[2].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
105105103hotelnameCAVANScalar.String.root[2].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
106106103star5Scalar.Numeric.root[2].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
107107103service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[2].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
108108107vid1655Scalar.String.root[2].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
109109107serviceB.BScalar.String.root[2].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
11011098doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[2].doublecost
111111110null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[2].doublecost[0]
112112111doublecost{ "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[2].doublecost[0].doublecost
113113112doublecostf5500000Scalar.Numeric.root[2].doublecost[0].doublecost.doublecostf
114114112doubleunitتومانScalar.String.root[2].doublecost[0].doublecost.doubleunit
11511598singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6700000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[2].singlecost
116116115null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6700000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[2].singlecost[0]
117117116singlecost{ "singlecostf" : 6700000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[2].singlecost[0].singlecost
118118117singlecostf6700000Scalar.Numeric.root[2].singlecost[0].singlecost.singlecostf
119119117singleunitتومانScalar.String.root[2].singlecost[0].singlecost.singleunit
12012098triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[2].triplecost
121121120null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[2].triplecost[0]
122122121triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[2].triplecost[0].triplecost
123123122triplecostfScalar.String.root[2].triplecost[0].triplecost.triplecostf
124124122tripleunitScalar.String.root[2].triplecost[0].triplecost.tripleunit
12512598childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[2].childwithbed
126126125null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[2].childwithbed[0]
127127126childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[2].childwithbed[0].childwithbed
128128127childwithbedfScalar.String.root[2].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
129129127childwithbedunitScalar.String.root[2].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
13013098childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[2].childwithoutbed
131131130null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[2].childwithoutbed[0]
132132131childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[2].childwithoutbed[0].childwithoutbed
133133132childwithoutbedfScalar.String.root[2].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
134134132childwithoutbedunitScalar.String.root[2].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
13513598location[{ "locationf" : "" }]Array.root[2].location
136136135null{ "locationf" : "" }Object.root[2].location[0]
137137136locationfScalar.String.root[2].location[0].locationf
13813898description[{ "descriptionf" : " 27 مهر – 5 آبان" }]Array.root[2].description
139139138null{ "descriptionf" : " 27 مهر – 5 آبان" }Object.root[2].description[0]
140140139descriptionf 27 مهر – 5 آبانScalar.String.root[2].description[0].descriptionf
14114198order15Scalar.Numeric.root[2].order
1421421null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6800000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : "28 مهر – 6 آبان" }], "order" : 20.0 }Object.root[3]
143143142hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[3].hotelinfo
144144143null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[3].hotelinfo[0]
145145144hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[3].hotelinfo[0].hotels
146146145null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[3].hotelinfo[0].hotels[0]
147147146hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[3].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
148148147hotelidScalar.String.root[3].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
149149147hotelnameCAVANScalar.String.root[3].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
150150147star5Scalar.Numeric.root[3].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
151151147service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[3].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
152152151vid1655Scalar.String.root[3].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
153153151serviceB.BScalar.String.root[3].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
154154142doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[3].doublecost
155155154null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[3].doublecost[0]
156156155doublecost{ "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[3].doublecost[0].doublecost
157157156doublecostf5650000Scalar.Numeric.root[3].doublecost[0].doublecost.doublecostf
158158156doubleunitتومانScalar.String.root[3].doublecost[0].doublecost.doubleunit
159159142singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6800000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[3].singlecost
160160159null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6800000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[3].singlecost[0]
161161160singlecost{ "singlecostf" : 6800000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[3].singlecost[0].singlecost
162162161singlecostf6800000Scalar.Numeric.root[3].singlecost[0].singlecost.singlecostf
163163161singleunitتومانScalar.String.root[3].singlecost[0].singlecost.singleunit
164164142triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[3].triplecost
165165164null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[3].triplecost[0]
166166165triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[3].triplecost[0].triplecost
167167166triplecostfScalar.String.root[3].triplecost[0].triplecost.triplecostf
168168166tripleunitScalar.String.root[3].triplecost[0].triplecost.tripleunit
169169142childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[3].childwithbed
170170169null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[3].childwithbed[0]
171171170childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[3].childwithbed[0].childwithbed
172172171childwithbedfScalar.String.root[3].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
173173171childwithbedunitScalar.String.root[3].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
174174142childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[3].childwithoutbed
175175174null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[3].childwithoutbed[0]
176176175childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[3].childwithoutbed[0].childwithoutbed
177177176childwithoutbedfScalar.String.root[3].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
178178176childwithoutbedunitScalar.String.root[3].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
179179142location[{ "locationf" : "" }]Array.root[3].location
180180179null{ "locationf" : "" }Object.root[3].location[0]
181181180locationfScalar.String.root[3].location[0].locationf
182182142description[{ "descriptionf" : "28 مهر – 6 آبان" }]Array.root[3].description
183183182null{ "descriptionf" : "28 مهر – 6 آبان" }Object.root[3].description[0]
184184183descriptionf28 مهر – 6 آبانScalar.String.root[3].description[0].descriptionf
185185142order20Scalar.Numeric.root[3].order
1861861null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "DONG FANG", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5900000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7300000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : "28 مهر – 6 آبان" }], "order" : 25.0 }Object.root[4]
187187186hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "DONG FANG", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[4].hotelinfo
188188187null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "DONG FANG", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[4].hotelinfo[0]
189189188hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "DONG FANG", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[4].hotelinfo[0].hotels
190190189null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "DONG FANG", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[4].hotelinfo[0].hotels[0]
191191190hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "DONG FANG", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[4].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
192192191hotelidScalar.String.root[4].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
193193191hotelnameDONG FANGScalar.String.root[4].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
194194191star5Scalar.Numeric.root[4].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
195195191service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[4].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
196196195vid1655Scalar.String.root[4].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
197197195serviceB.BScalar.String.root[4].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
198198186doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5900000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[4].doublecost
199199198null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5900000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[4].doublecost[0]
200200199doublecost{ "doublecostf" : 5900000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[4].doublecost[0].doublecost
201201200doublecostf5900000Scalar.Numeric.root[4].doublecost[0].doublecost.doublecostf
202202200doubleunitتومانScalar.String.root[4].doublecost[0].doublecost.doubleunit
203203186singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7300000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[4].singlecost
204204203null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7300000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[4].singlecost[0]
205205204singlecost{ "singlecostf" : 7300000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[4].singlecost[0].singlecost
206206205singlecostf7300000Scalar.Numeric.root[4].singlecost[0].singlecost.singlecostf
207207205singleunitتومانScalar.String.root[4].singlecost[0].singlecost.singleunit
208208186triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[4].triplecost
209209208null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[4].triplecost[0]
210210209triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[4].triplecost[0].triplecost
211211210triplecostfScalar.String.root[4].triplecost[0].triplecost.triplecostf
212212210tripleunitScalar.String.root[4].triplecost[0].triplecost.tripleunit
213213186childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[4].childwithbed
214214213null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[4].childwithbed[0]
215215214childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[4].childwithbed[0].childwithbed
216216215childwithbedfScalar.String.root[4].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
217217215childwithbedunitScalar.String.root[4].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
218218186childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[4].childwithoutbed
219219218null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[4].childwithoutbed[0]
220220219childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[4].childwithoutbed[0].childwithoutbed
221221220childwithoutbedfScalar.String.root[4].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
222222220childwithoutbedunitScalar.String.root[4].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
223223186location[{ "locationf" : "" }]Array.root[4].location
224224223null{ "locationf" : "" }Object.root[4].location[0]
225225224locationfScalar.String.root[4].location[0].locationf
226226186description[{ "descriptionf" : "28 مهر – 6 آبان" }]Array.root[4].description
227227226null{ "descriptionf" : "28 مهر – 6 آبان" }Object.root[4].description[0]
228228227descriptionf28 مهر – 6 آبانScalar.String.root[4].description[0].descriptionf
229229186order25Scalar.Numeric.root[4].order
2302301null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6150000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7800000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : "28 مهر – 6 آبان" }], "order" : 30.0 }Object.root[5]
231231230hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[5].hotelinfo
232232231null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[5].hotelinfo[0]
233233232hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[5].hotelinfo[0].hotels
234234233null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[5].hotelinfo[0].hotels[0]
235235234hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[5].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
236236235hotelidScalar.String.root[5].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
237237235hotelnameVAPERS(APT)Scalar.String.root[5].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
238238235star5Scalar.Numeric.root[5].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
239239235service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[5].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
240240239vid1655Scalar.String.root[5].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
241241239serviceB.BScalar.String.root[5].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
242242230doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6150000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[5].doublecost
243243242null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6150000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[5].doublecost[0]
244244243doublecost{ "doublecostf" : 6150000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[5].doublecost[0].doublecost
245245244doublecostf6150000Scalar.Numeric.root[5].doublecost[0].doublecost.doublecostf
246246244doubleunitتومانScalar.String.root[5].doublecost[0].doublecost.doubleunit
247247230singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7800000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[5].singlecost
248248247null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7800000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[5].singlecost[0]
249249248singlecost{ "singlecostf" : 7800000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[5].singlecost[0].singlecost
250250249singlecostf7800000Scalar.Numeric.root[5].singlecost[0].singlecost.singlecostf
251251249singleunitتومانScalar.String.root[5].singlecost[0].singlecost.singleunit
252252230triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[5].triplecost
253253252null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[5].triplecost[0]
254254253triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[5].triplecost[0].triplecost
255255254triplecostfScalar.String.root[5].triplecost[0].triplecost.triplecostf
256256254tripleunitScalar.String.root[5].triplecost[0].triplecost.tripleunit
257257230childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[5].childwithbed
258258257null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[5].childwithbed[0]
259259258childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[5].childwithbed[0].childwithbed
260260259childwithbedfScalar.String.root[5].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
261261259childwithbedunitScalar.String.root[5].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
262262230childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[5].childwithoutbed
263263262null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[5].childwithoutbed[0]
264264263childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[5].childwithoutbed[0].childwithoutbed
265265264childwithoutbedfScalar.String.root[5].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
266266264childwithoutbedunitScalar.String.root[5].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
267267230location[{ "locationf" : "" }]Array.root[5].location
268268267null{ "locationf" : "" }Object.root[5].location[0]
269269268locationfScalar.String.root[5].location[0].locationf
270270230description[{ "descriptionf" : "28 مهر – 6 آبان" }]Array.root[5].description
271271270null{ "descriptionf" : "28 مهر – 6 آبان" }Object.root[5].description[0]
272272271descriptionf28 مهر – 6 آبانScalar.String.root[5].description[0].descriptionf
273273230order30Scalar.Numeric.root[5].order
2742741null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6800000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : " 29 مهر – 7 آبان" }], "order" : 35.0 }Object.root[6]
275275274hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[6].hotelinfo
276276275null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[6].hotelinfo[0]
277277276hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[6].hotelinfo[0].hotels
278278277null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[6].hotelinfo[0].hotels[0]
279279278hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[6].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
280280279hotelidScalar.String.root[6].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
281281279hotelnameIMPERIAL TRADERSScalar.String.root[6].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
282282279star4Scalar.Numeric.root[6].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
283283279service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[6].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
284284283vid1655Scalar.String.root[6].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
285285283serviceB.BScalar.String.root[6].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
286286274doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[6].doublecost
287287286null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[6].doublecost[0]
288288287doublecost{ "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[6].doublecost[0].doublecost
289289288doublecostf5650000Scalar.Numeric.root[6].doublecost[0].doublecost.doublecostf
290290288doubleunitتومانScalar.String.root[6].doublecost[0].doublecost.doubleunit
291291274singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6800000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[6].singlecost
292292291null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6800000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[6].singlecost[0]
293293292singlecost{ "singlecostf" : 6800000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[6].singlecost[0].singlecost
294294293singlecostf6800000Scalar.Numeric.root[6].singlecost[0].singlecost.singlecostf
295295293singleunitتومانScalar.String.root[6].singlecost[0].singlecost.singleunit
296296274triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[6].triplecost
297297296null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[6].triplecost[0]
298298297triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[6].triplecost[0].triplecost
299299298triplecostfScalar.String.root[6].triplecost[0].triplecost.triplecostf
300300298tripleunitScalar.String.root[6].triplecost[0].triplecost.tripleunit
301301274childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[6].childwithbed
302302301null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[6].childwithbed[0]
303303302childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[6].childwithbed[0].childwithbed
304304303childwithbedfScalar.String.root[6].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
305305303childwithbedunitScalar.String.root[6].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
306306274childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[6].childwithoutbed
307307306null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[6].childwithoutbed[0]
308308307childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[6].childwithoutbed[0].childwithoutbed
309309308childwithoutbedfScalar.String.root[6].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
310310308childwithoutbedunitScalar.String.root[6].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
311311274location[{ "locationf" : "" }]Array.root[6].location
312312311null{ "locationf" : "" }Object.root[6].location[0]
313313312locationfScalar.String.root[6].location[0].locationf
314314274description[{ "descriptionf" : " 29 مهر – 7 آبان" }]Array.root[6].description
315315314null{ "descriptionf" : " 29 مهر – 7 آبان" }Object.root[6].description[0]
316316315descriptionf 29 مهر – 7 آبانScalar.String.root[6].description[0].descriptionf
317317274order35Scalar.Numeric.root[6].order
3183181null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7100000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : "29 مهر – 7 آبان" }], "order" : 40.0 }Object.root[7]
319319318hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[7].hotelinfo
320320319null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[7].hotelinfo[0]
321321320hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[7].hotelinfo[0].hotels
322322321null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[7].hotelinfo[0].hotels[0]
323323322hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[7].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
324324323hotelidScalar.String.root[7].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
325325323hotelnameCAVANScalar.String.root[7].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
326326323star5Scalar.Numeric.root[7].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
327327323service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[7].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
328328327vid1655Scalar.String.root[7].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
329329327serviceB.BScalar.String.root[7].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
330330318doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[7].doublecost
331331330null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[7].doublecost[0]
332332331doublecost{ "doublecostf" : 5650000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[7].doublecost[0].doublecost
333333332doublecostf5650000Scalar.Numeric.root[7].doublecost[0].doublecost.doublecostf
334334332doubleunitتومانScalar.String.root[7].doublecost[0].doublecost.doubleunit
335335318singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7100000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[7].singlecost
336336335null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7100000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[7].singlecost[0]
337337336singlecost{ "singlecostf" : 7100000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[7].singlecost[0].singlecost
338338337singlecostf7100000Scalar.Numeric.root[7].singlecost[0].singlecost.singlecostf
339339337singleunitتومانScalar.String.root[7].singlecost[0].singlecost.singleunit
340340318triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[7].triplecost
341341340null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[7].triplecost[0]
342342341triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[7].triplecost[0].triplecost
343343342triplecostfScalar.String.root[7].triplecost[0].triplecost.triplecostf
344344342tripleunitScalar.String.root[7].triplecost[0].triplecost.tripleunit
345345318childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[7].childwithbed
346346345null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[7].childwithbed[0]
347347346childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[7].childwithbed[0].childwithbed
348348347childwithbedfScalar.String.root[7].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
349349347childwithbedunitScalar.String.root[7].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
350350318childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[7].childwithoutbed
351351350null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[7].childwithoutbed[0]
352352351childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[7].childwithoutbed[0].childwithoutbed
353353352childwithoutbedfScalar.String.root[7].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
354354352childwithoutbedunitScalar.String.root[7].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
355355318location[{ "locationf" : "" }]Array.root[7].location
356356355null{ "locationf" : "" }Object.root[7].location[0]
357357356locationfScalar.String.root[7].location[0].locationf
358358318description[{ "descriptionf" : "29 مهر – 7 آبان" }]Array.root[7].description
359359358null{ "descriptionf" : "29 مهر – 7 آبان" }Object.root[7].description[0]
360360359descriptionf29 مهر – 7 آبانScalar.String.root[7].description[0].descriptionf
361361318order40Scalar.Numeric.root[7].order
3623621null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6150000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7800000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : "29 مهر – 7 آبان" }], "order" : 45.0 }Object.root[8]
363363362hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[8].hotelinfo
364364363null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[8].hotelinfo[0]
365365364hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[8].hotelinfo[0].hotels
366366365null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[8].hotelinfo[0].hotels[0]
367367366hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[8].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
368368367hotelidScalar.String.root[8].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
369369367hotelnameVAPERS(APT)Scalar.String.root[8].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
370370367star5Scalar.Numeric.root[8].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
371371367service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[8].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
372372371vid1655Scalar.String.root[8].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
373373371serviceB.BScalar.String.root[8].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
374374362doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6150000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[8].doublecost
375375374null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6150000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[8].doublecost[0]
376376375doublecost{ "doublecostf" : 6150000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[8].doublecost[0].doublecost
377377376doublecostf6150000Scalar.Numeric.root[8].doublecost[0].doublecost.doublecostf
378378376doubleunitتومانScalar.String.root[8].doublecost[0].doublecost.doubleunit
379379362singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7800000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[8].singlecost
380380379null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7800000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[8].singlecost[0]
381381380singlecost{ "singlecostf" : 7800000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[8].singlecost[0].singlecost
382382381singlecostf7800000Scalar.Numeric.root[8].singlecost[0].singlecost.singlecostf
383383381singleunitتومانScalar.String.root[8].singlecost[0].singlecost.singleunit
384384362triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[8].triplecost
385385384null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[8].triplecost[0]
386386385triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[8].triplecost[0].triplecost
387387386triplecostfScalar.String.root[8].triplecost[0].triplecost.triplecostf
388388386tripleunitScalar.String.root[8].triplecost[0].triplecost.tripleunit
389389362childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[8].childwithbed
390390389null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[8].childwithbed[0]
391391390childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[8].childwithbed[0].childwithbed
392392391childwithbedfScalar.String.root[8].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
393393391childwithbedunitScalar.String.root[8].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
394394362childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[8].childwithoutbed
395395394null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[8].childwithoutbed[0]
396396395childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[8].childwithoutbed[0].childwithoutbed
397397396childwithoutbedfScalar.String.root[8].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
398398396childwithoutbedunitScalar.String.root[8].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
399399362location[{ "locationf" : "" }]Array.root[8].location
400400399null{ "locationf" : "" }Object.root[8].location[0]
401401400locationfScalar.String.root[8].location[0].locationf
402402362description[{ "descriptionf" : "29 مهر – 7 آبان" }]Array.root[8].description
403403402null{ "descriptionf" : "29 مهر – 7 آبان" }Object.root[8].description[0]
404404403descriptionf29 مهر – 7 آبانScalar.String.root[8].description[0].descriptionf
405405362order45Scalar.Numeric.root[8].order
4064061null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5700000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6850000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }], "order" : 50.0 }Object.root[9]
407407406hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[9].hotelinfo
408408407null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[9].hotelinfo[0]
409409408hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[9].hotelinfo[0].hotels
410410409null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[9].hotelinfo[0].hotels[0]
411411410hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[9].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
412412411hotelidScalar.String.root[9].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
413413411hotelnameCAVANScalar.String.root[9].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
414414411star5Scalar.Numeric.root[9].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
415415411service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[9].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
416416415vid1655Scalar.String.root[9].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
417417415serviceB.BScalar.String.root[9].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
418418406doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5700000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[9].doublecost
419419418null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5700000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[9].doublecost[0]
420420419doublecost{ "doublecostf" : 5700000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[9].doublecost[0].doublecost
421421420doublecostf5700000Scalar.Numeric.root[9].doublecost[0].doublecost.doublecostf
422422420doubleunitتومانScalar.String.root[9].doublecost[0].doublecost.doubleunit
423423406singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6850000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[9].singlecost
424424423null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6850000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[9].singlecost[0]
425425424singlecost{ "singlecostf" : 6850000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[9].singlecost[0].singlecost
426426425singlecostf6850000Scalar.Numeric.root[9].singlecost[0].singlecost.singlecostf
427427425singleunitتومانScalar.String.root[9].singlecost[0].singlecost.singleunit
428428406triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[9].triplecost
429429428null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[9].triplecost[0]
430430429triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[9].triplecost[0].triplecost
431431430triplecostfScalar.String.root[9].triplecost[0].triplecost.triplecostf
432432430tripleunitScalar.String.root[9].triplecost[0].triplecost.tripleunit
433433406childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[9].childwithbed
434434433null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[9].childwithbed[0]
435435434childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[9].childwithbed[0].childwithbed
436436435childwithbedfScalar.String.root[9].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
437437435childwithbedunitScalar.String.root[9].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
438438406childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[9].childwithoutbed
439439438null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[9].childwithoutbed[0]
440440439childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[9].childwithoutbed[0].childwithoutbed
441441440childwithoutbedfScalar.String.root[9].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
442442440childwithoutbedunitScalar.String.root[9].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
443443406location[{ "locationf" : "" }]Array.root[9].location
444444443null{ "locationf" : "" }Object.root[9].location[0]
445445444locationfScalar.String.root[9].location[0].locationf
446446406description[{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }]Array.root[9].description
447447446null{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }Object.root[9].description[0]
448448447descriptionf 2 آبان - 12 آبانScalar.String.root[9].description[0].descriptionf
449449406order50Scalar.Numeric.root[9].order
4504501null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5800000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6950000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }], "order" : 55.0 }Object.root[10]
451451450hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[10].hotelinfo
452452451null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[10].hotelinfo[0]
453453452hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[10].hotelinfo[0].hotels
454454453null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[10].hotelinfo[0].hotels[0]
455455454hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[10].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
456456455hotelidScalar.String.root[10].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
457457455hotelnameIMPERIAL TRADERSScalar.String.root[10].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
458458455star4Scalar.Numeric.root[10].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
459459455service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[10].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
460460459vid1655Scalar.String.root[10].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
461461459serviceB.BScalar.String.root[10].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
462462450doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5800000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[10].doublecost
463463462null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5800000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[10].doublecost[0]
464464463doublecost{ "doublecostf" : 5800000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[10].doublecost[0].doublecost
465465464doublecostf5800000Scalar.Numeric.root[10].doublecost[0].doublecost.doublecostf
466466464doubleunitتومانScalar.String.root[10].doublecost[0].doublecost.doubleunit
467467450singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6950000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[10].singlecost
468468467null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6950000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[10].singlecost[0]
469469468singlecost{ "singlecostf" : 6950000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[10].singlecost[0].singlecost
470470469singlecostf6950000Scalar.Numeric.root[10].singlecost[0].singlecost.singlecostf
471471469singleunitتومانScalar.String.root[10].singlecost[0].singlecost.singleunit
472472450triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[10].triplecost
473473472null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[10].triplecost[0]
474474473triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[10].triplecost[0].triplecost
475475474triplecostfScalar.String.root[10].triplecost[0].triplecost.triplecostf
476476474tripleunitScalar.String.root[10].triplecost[0].triplecost.tripleunit
477477450childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[10].childwithbed
478478477null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[10].childwithbed[0]
479479478childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[10].childwithbed[0].childwithbed
480480479childwithbedfScalar.String.root[10].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
481481479childwithbedunitScalar.String.root[10].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
482482450childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[10].childwithoutbed
483483482null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[10].childwithoutbed[0]
484484483childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[10].childwithoutbed[0].childwithoutbed
485485484childwithoutbedfScalar.String.root[10].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
486486484childwithoutbedunitScalar.String.root[10].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
487487450location[{ "locationf" : "" }]Array.root[10].location
488488487null{ "locationf" : "" }Object.root[10].location[0]
489489488locationfScalar.String.root[10].location[0].locationf
490490450description[{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }]Array.root[10].description
491491490null{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }Object.root[10].description[0]
492492491descriptionf 2 آبان - 12 آبانScalar.String.root[10].description[0].descriptionf
493493450order55Scalar.Numeric.root[10].order
4944941null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6200000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7600000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }], "order" : 60.0 }Object.root[11]
495495494hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[11].hotelinfo
496496495null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[11].hotelinfo[0]
497497496hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[11].hotelinfo[0].hotels
498498497null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[11].hotelinfo[0].hotels[0]
499499498hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[11].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
500500499hotelidScalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
501501499hotelnameIMPERIAL TRADERSScalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
502502499star4Scalar.Numeric.root[11].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
503503499service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[11].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
504504503vid1655Scalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
505505503serviceB.BScalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
506506497null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[11].hotelinfo[0].hotels[1]
507507506hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "CENTURY PLAZA", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[11].hotelinfo[0].hotels[1].hotel
508508507hotelidScalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.hotelid
509509507hotelnameCENTURY PLAZAScalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.hotelname
510510507star4Scalar.Numeric.root[11].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.star
511511507service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[11].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service
512512511vid1655Scalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service.vid
513513511serviceB.BScalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service.service
514514497null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[11].hotelinfo[0].hotels[2]
515515514hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[11].hotelinfo[0].hotels[2].hotel
516516515hotelidScalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.hotelid
517517515hotelnameIMPERIAL TRADERSScalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.hotelname
518518515star4Scalar.Numeric.root[11].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.star
519519515service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[11].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.service
520520519vid1655Scalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.service.vid
521521519serviceB.BScalar.String.root[11].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.service.service
522522494doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6200000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[11].doublecost
523523522null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6200000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[11].doublecost[0]
524524523doublecost{ "doublecostf" : 6200000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[11].doublecost[0].doublecost
525525524doublecostf6200000Scalar.Numeric.root[11].doublecost[0].doublecost.doublecostf
526526524doubleunitتومانScalar.String.root[11].doublecost[0].doublecost.doubleunit
527527494singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7600000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[11].singlecost
528528527null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7600000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[11].singlecost[0]
529529528singlecost{ "singlecostf" : 7600000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[11].singlecost[0].singlecost
530530529singlecostf7600000Scalar.Numeric.root[11].singlecost[0].singlecost.singlecostf
531531529singleunitتومانScalar.String.root[11].singlecost[0].singlecost.singleunit
532532494triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[11].triplecost
533533532null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[11].triplecost[0]
534534533triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[11].triplecost[0].triplecost
535535534triplecostfScalar.String.root[11].triplecost[0].triplecost.triplecostf
536536534tripleunitScalar.String.root[11].triplecost[0].triplecost.tripleunit
537537494childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[11].childwithbed
538538537null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[11].childwithbed[0]
539539538childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[11].childwithbed[0].childwithbed
540540539childwithbedfScalar.String.root[11].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
541541539childwithbedunitScalar.String.root[11].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
542542494childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[11].childwithoutbed
543543542null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[11].childwithoutbed[0]
544544543childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[11].childwithoutbed[0].childwithoutbed
545545544childwithoutbedfScalar.String.root[11].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
546546544childwithoutbedunitScalar.String.root[11].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
547547494location[{ "locationf" : "" }]Array.root[11].location
548548547null{ "locationf" : "" }Object.root[11].location[0]
549549548locationfScalar.String.root[11].location[0].locationf
550550494description[{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }]Array.root[11].description
551551550null{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }Object.root[11].description[0]
552552551descriptionf 2 آبان - 12 آبانScalar.String.root[11].description[0].descriptionf
553553494order60Scalar.Numeric.root[11].order
5545541null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CROWNE PLAZ", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7950000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }], "order" : 65.0 }Object.root[12]
555555554hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CROWNE PLAZ", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[12].hotelinfo
556556555null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CROWNE PLAZ", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[12].hotelinfo[0]
557557556hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CROWNE PLAZ", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[12].hotelinfo[0].hotels
558558557null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[12].hotelinfo[0].hotels[0]
559559558hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[12].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
560560559hotelidScalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
561561559hotelnameCAVANScalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
562562559star5Scalar.Numeric.root[12].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
563563559service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[12].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
564564563vid1655Scalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
565565563serviceB.BScalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
566566557null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CROWNE PLAZ", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[12].hotelinfo[0].hotels[1]
567567566hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "CROWNE PLAZ", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[12].hotelinfo[0].hotels[1].hotel
568568567hotelidScalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.hotelid
569569567hotelnameCROWNE PLAZScalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.hotelname
570570567star5Scalar.Numeric.root[12].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.star
571571567service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[12].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service
572572571vid1655Scalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service.vid
573573571serviceB.BScalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service.service
574574557null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[12].hotelinfo[0].hotels[2]
575575574hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[12].hotelinfo[0].hotels[2].hotel
576576575hotelidScalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.hotelid
577577575hotelnameCAVANScalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.hotelname
578578575star5Scalar.Numeric.root[12].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.star
579579575service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[12].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.service
580580579vid1655Scalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.service.vid
581581579serviceB.BScalar.String.root[12].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.service.service
582582554doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[12].doublecost
583583582null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[12].doublecost[0]
584584583doublecost{ "doublecostf" : 6500000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[12].doublecost[0].doublecost
585585584doublecostf6500000Scalar.Numeric.root[12].doublecost[0].doublecost.doublecostf
586586584doubleunitتومانScalar.String.root[12].doublecost[0].doublecost.doubleunit
587587554singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7950000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[12].singlecost
588588587null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7950000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[12].singlecost[0]
589589588singlecost{ "singlecostf" : 7950000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[12].singlecost[0].singlecost
590590589singlecostf7950000Scalar.Numeric.root[12].singlecost[0].singlecost.singlecostf
591591589singleunitتومانScalar.String.root[12].singlecost[0].singlecost.singleunit
592592554triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[12].triplecost
593593592null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[12].triplecost[0]
594594593triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[12].triplecost[0].triplecost
595595594triplecostfScalar.String.root[12].triplecost[0].triplecost.triplecostf
596596594tripleunitScalar.String.root[12].triplecost[0].triplecost.tripleunit
597597554childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[12].childwithbed
598598597null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[12].childwithbed[0]
599599598childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[12].childwithbed[0].childwithbed
600600599childwithbedfScalar.String.root[12].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
601601599childwithbedunitScalar.String.root[12].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
602602554childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[12].childwithoutbed
603603602null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[12].childwithoutbed[0]
604604603childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[12].childwithoutbed[0].childwithoutbed
605605604childwithoutbedfScalar.String.root[12].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
606606604childwithoutbedunitScalar.String.root[12].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
607607554location[{ "locationf" : "" }]Array.root[12].location
608608607null{ "locationf" : "" }Object.root[12].location[0]
609609608locationfScalar.String.root[12].location[0].locationf
610610554description[{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }]Array.root[12].description
611611610null{ "descriptionf" : " 2 آبان - 12 آبان" }Object.root[12].description[0]
612612611descriptionf 2 آبان - 12 آبانScalar.String.root[12].description[0].descriptionf
613613554order65Scalar.Numeric.root[12].order
6146141null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6600000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }], "order" : 70.0 }Object.root[13]
615615614hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[13].hotelinfo
616616615null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[13].hotelinfo[0]
617617616hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[13].hotelinfo[0].hotels
618618617null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[13].hotelinfo[0].hotels[0]
619619618hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "CAVAN", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[13].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
620620619hotelidScalar.String.root[13].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
621621619hotelnameCAVANScalar.String.root[13].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
622622619star5Scalar.Numeric.root[13].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
623623619service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[13].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
624624623vid1655Scalar.String.root[13].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
625625623serviceB.BScalar.String.root[13].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
626626614doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[13].doublecost
627627626null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[13].doublecost[0]
628628627doublecost{ "doublecostf" : 5500000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[13].doublecost[0].doublecost
629629628doublecostf5500000Scalar.Numeric.root[13].doublecost[0].doublecost.doublecostf
630630628doubleunitتومانScalar.String.root[13].doublecost[0].doublecost.doubleunit
631631614singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6600000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[13].singlecost
632632631null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 6600000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[13].singlecost[0]
633633632singlecost{ "singlecostf" : 6600000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[13].singlecost[0].singlecost
634634633singlecostf6600000Scalar.Numeric.root[13].singlecost[0].singlecost.singlecostf
635635633singleunitتومانScalar.String.root[13].singlecost[0].singlecost.singleunit
636636614triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[13].triplecost
637637636null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[13].triplecost[0]
638638637triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[13].triplecost[0].triplecost
639639638triplecostfScalar.String.root[13].triplecost[0].triplecost.triplecostf
640640638tripleunitScalar.String.root[13].triplecost[0].triplecost.tripleunit
641641614childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[13].childwithbed
642642641null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[13].childwithbed[0]
643643642childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[13].childwithbed[0].childwithbed
644644643childwithbedfScalar.String.root[13].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
645645643childwithbedunitScalar.String.root[13].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
646646614childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[13].childwithoutbed
647647646null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[13].childwithoutbed[0]
648648647childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[13].childwithoutbed[0].childwithoutbed
649649648childwithoutbedfScalar.String.root[13].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
650650648childwithoutbedunitScalar.String.root[13].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
651651614location[{ "locationf" : "" }]Array.root[13].location
652652651null{ "locationf" : "" }Object.root[13].location[0]
653653652locationfScalar.String.root[13].location[0].locationf
654654614description[{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }]Array.root[13].description
655655654null{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }Object.root[13].description[0]
656656655descriptionf4 آبان - 14 آبانScalar.String.root[13].description[0].descriptionf
657657614order70Scalar.Numeric.root[13].order
6586581null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5800000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7200000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }], "order" : 75.0 }Object.root[14]
659659658hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[14].hotelinfo
660660659null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[14].hotelinfo[0]
661661660hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[14].hotelinfo[0].hotels
662662661null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[14].hotelinfo[0].hotels[0]
663663662hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[14].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
664664663hotelidScalar.String.root[14].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
665665663hotelnameIMPERIAL TRADERSScalar.String.root[14].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
666666663star4Scalar.Numeric.root[14].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
667667663service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[14].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
668668667vid1655Scalar.String.root[14].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
669669667serviceB.BScalar.String.root[14].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
670670658doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5800000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[14].doublecost
671671670null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 5800000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[14].doublecost[0]
672672671doublecost{ "doublecostf" : 5800000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[14].doublecost[0].doublecost
673673672doublecostf5800000Scalar.Numeric.root[14].doublecost[0].doublecost.doublecostf
674674672doubleunitتومانScalar.String.root[14].doublecost[0].doublecost.doubleunit
675675658singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7200000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[14].singlecost
676676675null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7200000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[14].singlecost[0]
677677676singlecost{ "singlecostf" : 7200000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[14].singlecost[0].singlecost
678678677singlecostf7200000Scalar.Numeric.root[14].singlecost[0].singlecost.singlecostf
679679677singleunitتومانScalar.String.root[14].singlecost[0].singlecost.singleunit
680680658triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[14].triplecost
681681680null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[14].triplecost[0]
682682681triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[14].triplecost[0].triplecost
683683682triplecostfScalar.String.root[14].triplecost[0].triplecost.triplecostf
684684682tripleunitScalar.String.root[14].triplecost[0].triplecost.tripleunit
685685658childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[14].childwithbed
686686685null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[14].childwithbed[0]
687687686childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[14].childwithbed[0].childwithbed
688688687childwithbedfScalar.String.root[14].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
689689687childwithbedunitScalar.String.root[14].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
690690658childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[14].childwithoutbed
691691690null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[14].childwithoutbed[0]
692692691childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[14].childwithoutbed[0].childwithoutbed
693693692childwithoutbedfScalar.String.root[14].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
694694692childwithoutbedunitScalar.String.root[14].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
695695658location[{ "locationf" : "" }]Array.root[14].location
696696695null{ "locationf" : "" }Object.root[14].location[0]
697697696locationfScalar.String.root[14].location[0].locationf
698698658description[{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }]Array.root[14].description
699699698null{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }Object.root[14].description[0]
700700699descriptionf4 آبان - 14 آبانScalar.String.root[14].description[0].descriptionf
701701658order75Scalar.Numeric.root[14].order
7027021null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "YIJIA INTERNATIONAL", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6200000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7100000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }], "order" : 80.0 }Object.root[15]
703703702hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "YIJIA INTERNATIONAL", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[15].hotelinfo
704704703null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "YIJIA INTERNATIONAL", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[15].hotelinfo[0]
705705704hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "YIJIA INTERNATIONAL", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }, { "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[15].hotelinfo[0].hotels
706706705null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[15].hotelinfo[0].hotels[0]
707707706hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[15].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
708708707hotelidScalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
709709707hotelnameIMPERIAL TRADERSScalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
710710707star4Scalar.Numeric.root[15].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
711711707service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[15].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
712712711vid1655Scalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
713713711serviceB.BScalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
714714705null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "YIJIA INTERNATIONAL", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[15].hotelinfo[0].hotels[1]
715715714hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "YIJIA INTERNATIONAL", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[15].hotelinfo[0].hotels[1].hotel
716716715hotelidScalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.hotelid
717717715hotelnameYIJIA INTERNATIONALScalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.hotelname
718718715star4Scalar.Numeric.root[15].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.star
719719715service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[15].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service
720720719vid1655Scalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service.vid
721721719serviceB.BScalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[1].hotel.service.service
722722705null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[15].hotelinfo[0].hotels[2]
723723722hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "IMPERIAL TRADERS", "star" : 4.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[15].hotelinfo[0].hotels[2].hotel
724724723hotelidScalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.hotelid
725725723hotelnameIMPERIAL TRADERSScalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.hotelname
726726723star4Scalar.Numeric.root[15].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.star
727727723service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[15].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.service
728728727vid1655Scalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.service.vid
729729727serviceB.BScalar.String.root[15].hotelinfo[0].hotels[2].hotel.service.service
730730702doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6200000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[15].doublecost
731731730null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6200000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[15].doublecost[0]
732732731doublecost{ "doublecostf" : 6200000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[15].doublecost[0].doublecost
733733732doublecostf6200000Scalar.Numeric.root[15].doublecost[0].doublecost.doublecostf
734734732doubleunitتومانScalar.String.root[15].doublecost[0].doublecost.doubleunit
735735702singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7100000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[15].singlecost
736736735null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 7100000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[15].singlecost[0]
737737736singlecost{ "singlecostf" : 7100000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[15].singlecost[0].singlecost
738738737singlecostf7100000Scalar.Numeric.root[15].singlecost[0].singlecost.singlecostf
739739737singleunitتومانScalar.String.root[15].singlecost[0].singlecost.singleunit
740740702triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[15].triplecost
741741740null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[15].triplecost[0]
742742741triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[15].triplecost[0].triplecost
743743742triplecostfScalar.String.root[15].triplecost[0].triplecost.triplecostf
744744742tripleunitScalar.String.root[15].triplecost[0].triplecost.tripleunit
745745702childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[15].childwithbed
746746745null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[15].childwithbed[0]
747747746childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[15].childwithbed[0].childwithbed
748748747childwithbedfScalar.String.root[15].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
749749747childwithbedunitScalar.String.root[15].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
750750702childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[15].childwithoutbed
751751750null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[15].childwithoutbed[0]
752752751childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[15].childwithoutbed[0].childwithoutbed
753753752childwithoutbedfScalar.String.root[15].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
754754752childwithoutbedunitScalar.String.root[15].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
755755702location[{ "locationf" : "" }]Array.root[15].location
756756755null{ "locationf" : "" }Object.root[15].location[0]
757757756locationfScalar.String.root[15].location[0].locationf
758758702description[{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }]Array.root[15].description
759759758null{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }Object.root[15].description[0]
760760759descriptionf4 آبان - 14 آبانScalar.String.root[15].description[0].descriptionf
761761702order80Scalar.Numeric.root[15].order
7627621null{ "hotelinfo" : [{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }], "doublecost" : [{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6300000.0, "doubleunit" : "تومان" } }], "singlecost" : [{ "singlecost" : { "singlecostf" : 8200000.0, "singleunit" : "تومان" } }], "triplecost" : [{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }], "childwithbed" : [{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }], "childwithoutbed" : [{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }], "location" : [{ "locationf" : "" }], "description" : [{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }], "order" : 85.0 }Object.root[16]
763763762hotelinfo[{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }]Array.root[16].hotelinfo
764764763null{ "hotels" : [{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }] }Object.root[16].hotelinfo[0]
765765764hotels[{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }]Array.root[16].hotelinfo[0].hotels
766766765null{ "hotel" : { "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } } }Object.root[16].hotelinfo[0].hotels[0]
767767766hotel{ "hotelid" : "", "hotelname" : "VAPERS(APT)", "star" : 5.0, "service" : { "vid" : "1655", "service" : "B.B" } }Object.root[16].hotelinfo[0].hotels[0].hotel
768768767hotelidScalar.String.root[16].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelid
769769767hotelnameVAPERS(APT)Scalar.String.root[16].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.hotelname
770770767star5Scalar.Numeric.root[16].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.star
771771767service{ "vid" : "1655", "service" : "B.B" }Object.root[16].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service
772772771vid1655Scalar.String.root[16].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.vid
773773771serviceB.BScalar.String.root[16].hotelinfo[0].hotels[0].hotel.service.service
774774762doublecost[{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6300000.0, "doubleunit" : "تومان" } }]Array.root[16].doublecost
775775774null{ "doublecost" : { "doublecostf" : 6300000.0, "doubleunit" : "تومان" } }Object.root[16].doublecost[0]
776776775doublecost{ "doublecostf" : 6300000.0, "doubleunit" : "تومان" }Object.root[16].doublecost[0].doublecost
777777776doublecostf6300000Scalar.Numeric.root[16].doublecost[0].doublecost.doublecostf
778778776doubleunitتومانScalar.String.root[16].doublecost[0].doublecost.doubleunit
779779762singlecost[{ "singlecost" : { "singlecostf" : 8200000.0, "singleunit" : "تومان" } }]Array.root[16].singlecost
780780779null{ "singlecost" : { "singlecostf" : 8200000.0, "singleunit" : "تومان" } }Object.root[16].singlecost[0]
781781780singlecost{ "singlecostf" : 8200000.0, "singleunit" : "تومان" }Object.root[16].singlecost[0].singlecost
782782781singlecostf8200000Scalar.Numeric.root[16].singlecost[0].singlecost.singlecostf
783783781singleunitتومانScalar.String.root[16].singlecost[0].singlecost.singleunit
784784762triplecost[{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }]Array.root[16].triplecost
785785784null{ "triplecost" : { "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" } }Object.root[16].triplecost[0]
786786785triplecost{ "triplecostf" : "", "tripleunit" : "" }Object.root[16].triplecost[0].triplecost
787787786triplecostfScalar.String.root[16].triplecost[0].triplecost.triplecostf
788788786tripleunitScalar.String.root[16].triplecost[0].triplecost.tripleunit
789789762childwithbed[{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }]Array.root[16].childwithbed
790790789null{ "childwithbed" : { "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" } }Object.root[16].childwithbed[0]
791791790childwithbed{ "childwithbedf" : "", "childwithbedunit" : "" }Object.root[16].childwithbed[0].childwithbed
792792791childwithbedfScalar.String.root[16].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedf
793793791childwithbedunitScalar.String.root[16].childwithbed[0].childwithbed.childwithbedunit
794794762childwithoutbed[{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }]Array.root[16].childwithoutbed
795795794null{ "childwithoutbed" : { "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" } }Object.root[16].childwithoutbed[0]
796796795childwithoutbed{ "childwithoutbedf" : "", "childwithoutbedunit" : "" }Object.root[16].childwithoutbed[0].childwithoutbed
797797796childwithoutbedfScalar.String.root[16].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedf
798798796childwithoutbedunitScalar.String.root[16].childwithoutbed[0].childwithoutbed.childwithoutbedunit
799799762location[{ "locationf" : "" }]Array.root[16].location
800800799null{ "locationf" : "" }Object.root[16].location[0]
801801800locationfScalar.String.root[16].location[0].locationf
802802762description[{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }]Array.root[16].description
803803802null{ "descriptionf" : "4 آبان - 14 آبان" }Object.root[16].description[0]
804804803descriptionf4 آبان - 14 آبانScalar.String.root[16].description[0].descriptionf
805805762order85Scalar.Numeric.root[16].order