logo

شماره پشتیبانی :85524-021

نمایشگاه پاییزه گوانجو ( فاز 2 )

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ تور
(2 تخته)
نرخ تور
(1 تخته)
نرخ تور
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

5500000 تومان

6700000 تومان

27 مهر – 5 آبان
CENTURY PLAZA درجه هتل B.B
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

5750000 تومان

6900000 تومان

27 مهر – 5 آبان
CAVAN درجه هتل B.B

5500000 تومان

6700000 تومان

27 مهر – 5 آبان
CAVAN درجه هتل B.B

5650000 تومان

6800000 تومان

28 مهر – 6 آبان
DONG FANG درجه هتل B.B

5900000 تومان

7300000 تومان

28 مهر – 6 آبان
VAPERS(APT) درجه هتل B.B

6150000 تومان

7800000 تومان

28 مهر – 6 آبان
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

5650000 تومان

6800000 تومان

29 مهر – 7 آبان
CAVAN درجه هتل B.B

5650000 تومان

7100000 تومان

29 مهر – 7 آبان
VAPERS(APT) درجه هتل B.B

6150000 تومان

7800000 تومان

29 مهر – 7 آبان
CAVAN درجه هتل B.B

5700000 تومان

6850000 تومان

2 آبان - 12 آبان
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

5800000 تومان

6950000 تومان

2 آبان - 12 آبان
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B
CENTURY PLAZA درجه هتل B.B
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

6200000 تومان

7600000 تومان

2 آبان - 12 آبان
CAVAN درجه هتل B.B
CROWNE PLAZ درجه هتل B.B
CAVAN درجه هتل B.B

6500000 تومان

7950000 تومان

2 آبان - 12 آبان
CAVAN درجه هتل B.B

5500000 تومان

6600000 تومان

4 آبان - 14 آبان
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

5800000 تومان

7200000 تومان

4 آبان - 14 آبان
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B
YIJIA INTERNATIONAL درجه هتل B.B
IMPERIAL TRADERS درجه هتل B.B

6200000 تومان

7100000 تومان

4 آبان - 14 آبان
VAPERS(APT) درجه هتل B.B

6300000 تومان

8200000 تومان

4 آبان - 14 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
27 مهر – 5 آبان
CENTURY PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
27 مهر – 5 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
27 مهر – 5 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
28 مهر – 6 آبان
DONG FANG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
28 مهر – 6 آبان
VAPERS(APT)
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
28 مهر – 6 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
29 مهر – 7 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
29 مهر – 7 آبان
VAPERS(APT)
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
29 مهر – 7 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
2 آبان - 12 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
2 آبان - 12 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CENTURY PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
2 آبان - 12 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CROWNE PLAZ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
2 آبان - 12 آبان
CAVAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
4 آبان - 14 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

5800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
4 آبان - 14 آبان
IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

YIJIA INTERNATIONAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

IMPERIAL TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
4 آبان - 14 آبان
VAPERS(APT)
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

6300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
4 آبان - 14 آبان
 • ثبت
  نظرات ثبت شده

  در حال حاضر نظری ثبت نشده است

 • نوع تور شهر و خرید، نمایشگاهی،
  مدت اقامت 7 شب و 8 روز ،
  تاریخ اعتبار 30 مهرماه 95،
  محل اقامت هتل،
  حمل و نقل هواپیما،
  ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی،
  نوع پرواز چارتر،
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت،
  شروع قیمت ها از 5500000تومان،
  کشور مقصد چین،
  شهر مقصد گوانگجو،
  خط هوایی Mahan Air،
  خدمات پرواز مستقیم ماهان ایر به گوانگجو ویزای انفرادی چین اقامت در هتل 4 و 5 ستاره با صبحانه ترانسفر فرودگاهی وبین شهری و نمایشگاه راهنمای فارسی

  زبان نقشه مترو استقبال در فرودگاه با تابلوی گرین گروپ (گشت با ناهار در شنزن) رستوران باربیگو برزیلی


  توضیحات تور پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرار داد الزامی است .
  مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد .
  پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  کلاس پروازی پرمیوم PREMIUM و کلاس پروازیبیزنس BUSINESS در لینک دانلود پکیج درج شده موجود است.
  در صورت ویزای 10 روز قبل از مبلغ 30 دلار به پکیج اضافه میگردد.
  مدارک لازم: اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان خروج 2 قطعه عکس رنگی 6*4

تورهای مرتبط


مقالات مرتبط


  ایران در رده بندی قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار گرفت

  در رده بندی قدرتمند ترین پاسپورت های جهان در سال 2016 ایران رتبه 93 را در اختیار دارد.

  مرتفع ترین پل شیشه ای جهان در هونان چین

  مهندسین چینی به تازگی ایده ای جدید را پیاده کرده اند که در جای خود بسیار جالب است. اگر از ارتفاع نمی ترسید قطعا پل شیشه ای چین یکی از جاذبه های جالب و دیدنی برای شما خواهد بود. این سازه، قله‌های هر یک از طرفین دره را به یکدیگر متصل می‌کند. همچنین نوعی طناب فنردار برای علاقه‌مندان به پرش بانجی در وسط این سازه قرار می‌گیرد که مرتفع‌ترین طناب فنردار برای این ورزش، بر روی کره زمین است.

  ممنوعیت پنج کشور از پذیرش در هتل های جنوب چین

  پلیس چین به هتل‌های شهر «گوانگ ژو» مرکز استان «گوانگ دونگ» دستور داده است تا از پذیرش مسافران کشورهای ترکیه، افغانستان، سوریه، عراق و پاکستان خودداری کنند.

  اقدام عجیب زوج گردشگر چینی در ایران + عکس

  زوج گردشگر هنگ کنگی سعی دارند با نواختن موسیقی در بین مردم ، هزینه سفر خود را تامین کنند. این زوج در حال حاضر در ایران به سر می‌برند.