logo

شماره پشتیبانی :85524-021

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ تور
(2 تخته)
نرخ تور
(1 تخته)
نرخ تور
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ARORA BEACH درجه هتل ALL

2195000 تومان

2995000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW
ARORA BEACH درجه هتل ALL

2295000 تومان

3095000 تومان

1695000 تومان

SEA VIEW
PANORAMA HILL درجه هتل ALL

2295000 تومان

3095000 تومان

1695000 تومان

LAND VIEW
PANORAMA HILL درجه هتل ALL

2395000 تومان

3295000 تومان

1795000 تومان

SEA VIEW
GRAND BLUE SKY درجه هتل ALL

2895000 تومان

3395000 تومان

1795000 تومان

SEA VIEW
BLUE VISTA HILL درجه هتل ALL

2995000 تومان

3395000 تومان

1895000 تومان

SEA VIEW
EPHESUS PRINCESS درجه هتل U.ALL

3095000 تومان

3995000 تومان

1795000 تومان

CLUB ROOM
EPHESUS PRINCESS درجه هتل U.ALL

3195000 تومان

4195000 تومان

1895000 تومان

LAND VIEW
EPHESUS PRINCESS درجه هتل U.ALL

3295000 تومان

4295000 تومان

1995000 تومان

SEA VIEW
ARIA CLAROS درجه هتل U.ALL

3095000 تومان

3995000 تومان

1895000 تومان

CLUB ROOM
ARIA CLAROS درجه هتل U.ALL

3195000 تومان

4195000 تومان

1895000 تومان

LAND VIEW
ARIA CLAROS درجه هتل U.ALL

3295000 تومان

4295000 تومان

1995000 تومان

SEA VIEW
TUSAN BEACH RESORT درجه هتل ALL

3195000 تومان

4195000 تومان

1895000 تومان

LAND VIEW
TUSAN BEACH RESORT درجه هتل ALL

3295000 تومان

4295000 تومان

1995000 تومان

SEA VIEW
FANTASIA DELUXE درجه هتل ALL

3395000 تومان

4395000 تومان

1995000 تومان

STD
LE BLUE BEACH RESORT درجه هتل U.ALL

3495000 تومان

4495000 تومان

1795000 تومان

LAND VIEW
LE BLUE BEACH RESORT درجه هتل U.ALL

3695000 تومان

4695000 تومان

1895000 تومان

SEA VIEW
PINE BAY RESORT درجه هتل ALL

3595000 تومان

4595000 تومان

1795000 تومان

CLUB ROOM
PINE BAY RESORT درجه هتل ALL

3795000 تومان

4795000 تومان

1895000 تومان

MAIN ROOM
ARORA BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
ARORA BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
PANORAMA HILL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
PANORAMA HILL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
GRAND BLUE SKY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
BLUE VISTA HILL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB ROOM
EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB ROOM
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
TUSAN BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
TUSAN BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
FANTASIA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
STD
LE BLUE BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
LE BLUE BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
PINE BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB ROOM
PINE BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN ROOM
 • ثبت
  نظرات ثبت شده

  در حال حاضر نظری ثبت نشده است

 • نوع تور شهر و خرید،
  مدت اقامت 6 شب و 7 روز،
  تاریخ اعتبار 22و24و25 شهریور 96،
  محل اقامت هتل،
  حمل و نقل هواپیما،
  ملزومات مورد نیاز کرم ضد آفتاب، مدارک شناسایی، عینک آفتابی،
  نوع پرواز چارتر،
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت،
  شروع قیمت ها از 2195000تومان،
  کشور مقصد ترکیه،
  شهر مقصد کوش آداسی،
  خط هوایی Ata air،
  خدمات بلیط رفت و برگشت، 6 شب اقامت در هتل، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری
  توضیحات تور • قیمت ها به تومان میباشد. تخت نفر سوم از نوع سفری می باشد.
  • در صورت افزایش نرخ ارز مابه التفاوت دریافت می گردد . ( در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود )
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد .
  • پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرار داد الزامی است .
  • بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد .
  •نرخ کودک زیر 2 سال 200،000 تومان میباشد .
  • پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • نرخ کودک بدون تخت 1295000 تومان می باشد.
 • نام کشور ترکیه
  پایتخت استانبول
  نام اختصاری TUR
  زبان رسمی ترکی (استانبولی)
  دین رسمی اسلام
  واحد پولی لیره
  بزرگترین شهر استانبول
  آب و هوا آب و هوای کشور ترکیه دارای تنوعی عجیب از آب و هوای مدیترانه ای تا آب و هوای قاره ای است.
  جهت رانندگی راست
  اختلاف ساعت - یک ساعت و سی
  نوع تقویم میلادی
  دامنه اینترنتی tr
  پیش شماره 0090
  شماره های ضروری پلیس: 155 - اورژانس: 112 - آتش نشانی: 110
  تلفن و آدرس سفارت ایران تلفن :00902125138230

  آدرس : ANKARA CAD.na:1.34410 CAGALOGLOU ISTANBUL TURKEY

  مدت زمان پرواز 3 ساعت

مقالات مرتبط


  معرفی بهترین هتل های ترکیه

  مطمئناً یکی از دغدغه‌های مسافران و جهانگردان رزرو هتل هایی با قیمت مناسب است. در این مطلب شما را با سه مورد از هتل‌های استانبول آشنا می کنیم. ترکیه یکی از جذابترین کشورهای دنیا برای گردشگری است و مسئولان کشور نیز زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های توریستی را فراهم کرده و امنیت سرمایه آنها را تضمین می کنند. ترکیه در سال گذشته پذیرای 26 میلیون توریست خارجی بوده است.

  عظیم ترین پل جهان در تنگه بسفر استانبول افتتاح شد

  پل یاووز سلطان سلیم، عریض ترین پل جهان که در تنگه بسفر ساخته شد، با حضور تعداد زیادی از دولتمندان ترکیه، از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور و برخی رهبران جهان افتتاح شد.

  بزرگ ترین فرودگاه جهان در استانبول ساخته می شود

  سومین فرودگاه شهر استانبول ، تبدیل به بزرگ ترین فرودگاه جهان می شود

  معرفی 5 خیابان در استانبول برای خرید آسان ایرانی ها

  در این خبر با 5 خیابان لوکس برای خرید آسان ایرانیها در استانبول آشنا می شوید.

  هتل چیراگان پالاس | استانبول

  این هتل در تنگه ای قرار دارد که دریای سیاه و دریای مارماری و همچنین بخش شرقی و غربی ترکیه را از هم جدا میکند و به همین دلیل، دارای نمای چشم نواز و گسترده ای از شهر دلربا و عرفانی استانبول است.