logo

شماره پشتیبانی :85524-021

جانوران منقرض شده را می توان زنده کرد ! !

96/10/11

دانشمندان پس از بررسی به این موضوع دست یافته اند که می توانند جانورانی را که کمتر از 30 هزار سال قبل منقرض شده اند را دوباره زنده کنند .

هستند جانورانی که می توانند دوباره زنده شوند

تصور از این که ماموت ها احیا شوند کمی ترسناک است ولی واقعیت دارد . جانورانی که برای بیش از 30 هزار سال قبل هستند به دلیل از بین رفتن DNA آن ها احیا نمی شوند . ولی هستند جانورانی که می توانند زنده شوند ، از جمله عبارتند از : شیر ایرانی ، ماموت ها ، گاو دریایی و فیل مرغ و ... دانشمندان در سال 2003 به حدی از تکنولوژی و پیشرفت رسیدند .

شاهین گشت

روش های احیای ماموت

تکنولوژی کلونیگ باعث شد که دانشمندان بتوانند سلول ها را از نظر مصنوعی به باروری برسانند . و حتی تغییراتی در DNA و ژن ایجاد کنند .

هدف دانشمندان این است یک رشته بازنشده DNA جانور را پیدا کنند . در روش کلونیگ توسط دانشمندان در مرحله اول شبیه سازی هسته سلول سالم است .

روش های احیای ماموت در چند مرحله اتفاق می افتد :

1. هسته سالمی توسط دانشمندان پیدا می شود .

2. هسته ای که کشف شد به درون سلول تخم فیل وارد می شود .

3. جنین به داخل بدن فیل ماده می رود .

آیا دایناسورها هم به این دنیا باز می گردند ؟

تا آنجا که می دانیم DNA دایناسورها از بین رفته اند . دانشمندان با استفاده از خون پشه به DNA دایناسورها می رسند و سپس به سلول بدون DNA قورباغه فرستادند و موفق شدند به دایناسورها برسند . این اتفاق در یک فیلم رخ داد .

آیا در دنیای واقعیت هم می توان این کار را انجام داد ؟ نظریه ای وجود دارد اینکه توالی ژنوم دایناسورها کشف شود و آن ها یی که وجود ندارند بازسازی شوند . برای به دست آوردن توالی ژنوم هنوز علم به پیشرفت کامل نرسیده است و برای این موضوع نیاز به فناوری ای است که امروز هنوز بشر به آن نرسیده است .

شاهین گشت

مقالات مرتبط