logo

شماره پشتیبانی :85524-021

هنگام بارندگی از این ساختمان دیدن کنید!

96/06/22

در شهر درسدن آلمان ساختمانی با معماری خاص وجود دارد که هنگام بارش باران موسیقی مینوازد.

گردشگران زیادی خودشان را در باد و باران به جلوی این ساختمان می رسانند تا این موسیقی گوش نواز را بشنوند. سیستم پیچیده ی ناودان های این ساختمان طوری است که در هنگام بارندگی کل این ساختمان رنگی و زیبا را به ابزار موسیقی تبدیل می کند. این خانه بخشی از پروژه ی عناصر حیات است که در آلمان ساخته شده و توریست های زیادی را جذب می کند.

شاهین گشت

مقالات مرتبط